UZP 1057/2022

UCHWAŁA Nr 1057/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 6 września 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 86 i 80/5, obręb geod. Stanisławowo, gm. Zbójna


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 t.j.) oraz art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 t.j.), Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zarząd Powiatu Białostockiego pozytywnie opiniuje zaliczenie do kategorii dróg powiatowych, drogi gminnej położonej na działkach o numerach geodezyjnych nr 86 i 80/5, obręb geod. Stanisławowo, gm. Zbójna, jako przedłużenie drogi powiatowej nr 1907 B Zbójna – Osowiec – Ruda Osowiecka – Stanisławowo.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu


 

Uzasadnienie

do uchwały Nr 1057/2022 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych, drogi gminnej położonej na działkach nr 86 i 80/5, obręb geod. Stanisławowo, gm. Zbójna


Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, wystąpił o wydanie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej położonej na działkach nr 86 i 80/5, obręb geod. Stanisławowo, gm. Zbójna, jako przedłużenie drogi powiatowej nr 1907 B Zbójna – Osowiec – Ruda Osowiecka – Stanisławowo. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zaliczenie drogi do kategorii drogi publicznej nie może być dokonane później, niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od stycznia roku następnego.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-09-2022

Data udostępnienia w BIP: 06-09-2022 12:58

Data modyfikacji informacji: 06-09-2022 12:58