UZP 1024/2022

UCHWAŁA NR 1024/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 12 lipca 2022 roku

w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej Skarbu Państwa


Na podstawie art. 57 pkt 2 w zw. z 58 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r, poz.305 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1.


1.Wobec zgody Wojewody Podlaskiego wyrażonej pismem nr WG-II.3122.1.6.2020.JP z dnia 22 czerwca 2022r. dotyczącej rozłożenia na raty zobowiązania, XXXXXX, powstałego wobec Skarbu Państwa z tytułu zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie nieruchomości oznaczonej jako działka 208/8 o powierzchni 0,4330 ha, położonej w obrębie Zabłudów, gmina Zabłudów, za rok 2019 - w kwocie 7 238,03 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych 3/100) + odsetki 1 603,75 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset trzy złote 75/100), za rok 2020 – w kwocie 7 238,03 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych 3/100) + odsetki 752,16 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa złote 16/100), za rok 2021 – w kwocie 7 238,03 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych 3/100) + odsetki 687,75 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 75/100), rozkłada się na raty wyżej wskazaną należność.

2.Kwota w łącznej wysokości 24 757,75 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 75/100), zostaje rozłożona na 25 rat w następujący sposób:

- I rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.08.2022r.;

- II rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.09.2022r.;

- III rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.10.2022r.;

- IV rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.11.2022r.;

- V rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.12.2022r.;

- VI rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.01.2023r.;

- VII rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.02.2023r.;

- VIII rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.03.2023r.;

- IX rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.04.2023r.;

- X rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.05.2023r.;

- XI rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.06.2023r.;

- XII rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.07.2023r.;

- XIII rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.08.2023r.;

- XIV rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.09.2023r.;

- XV rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.10.2023r.;

- XVI rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.11.2023r.;

- XVII rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.12.2023r.;

- XVIII rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.01.2024r.;

- XIX rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.02.2024r.;

- XX rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.03.2024r.;

- XXI rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.04.2024r.;

- XXII rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.05.2024r.;

- XXIII rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.06.2024r.;

- XXIV rata w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), płatna w terminie do dnia 20.07.2024r.;

- XXV rata w kwocie 757,75 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 75/100), płatna w terminie do dnia 20.08.2024r.

2. Od rozłożonej na raty należności nie pobiera się odsetek ustawowych za opóźnienie, za okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do upływu terminów zapłaty poszczególnych wskazanych w §1 ust 2.

§ 2.


1. Płatność rat nastąpi zgodnie z terminami podanymi § 1 ust. 2, bez oddzielnego wzywania do zapłaty, na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku nr 69 1020 1332 0000 1102 0385 2423.

2. Brak płatności którejkolwiek z rat, w terminach określonych w § 1 ust. 2, skutkować będzie natychmiastową wymagalnością należności wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty oraz upoważniać będzie do podjęcia wszelkich czynności mających na celu wyegzekwowanie należności objętych niniejszą uchwałą.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu


 

UZASADNIENIE


Aktem notarialnym Rep A. Nr 6168/2016 z dnia 24.11.2016r. XXXXXX nabyli prawo wieczystego użytkowania działki oznaczonej nr 208/8 o powierzchni 0,4330 ha, położonej w obrębie Zabłudów, gmina Zabłudów. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.), za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pismem nr GKNII.6843.45.2017r. z dnia 19.09.2017r. XXXXXX zostali poinformowani o wysokości opłaty rocznej pomimo, iż przy zawieranym akcie notarialnym zostali poinformowania o obowiązku jej uiszczania. Opłaty za lata 2019 – 2021 nie zostały uiszczone

W związku z powstałą zaległością w opłatach z tytułu przekształcenia, XXXXXX złożyli wniosek do Starosty Powiatu Białostockiego o rozłożenie jej na raty, poprzez umożliwienie dokonania spłat w miesięcznych ratach po 1 000,00 zł. Pismem nr WG.II.3122.1.6.2022.JP Wojewoda Podlaski, przychylił się do stanowiska Starosty Powiatu Białostockiego i wyraził zgodę na rozłożenia na raty powstałej zaległości, wynoszącej łącznie 24 757,75 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 75/100). Sposób ustalenia wysokości rat zgodny jest z wnioskiem dłużnika.

Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.), należności pieniężne z tytułu gospodarowania nieruchomościami mające charakter cywilnoprawny, przypadające Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej albo ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy art. 56, art. 57 i art. 58 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305). Odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności oraz umarzania należności, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 71 ust. 4 i art. 219, dokonuje starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, za zgodą wojewody. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 59 ust. 4 w/w ustawy do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami stosuje się przepisy art. 55-58, z tym że uprawnienia kierownika państwowej jednostki budżetowej przysługują zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze stanowisko Wojewody Podlaskiego wyrażone pismem nr WG.II.3122.1.6.2021.JP, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-07-2022

Data udostępnienia w BIP: 13-07-2022 09:05

Data modyfikacji informacji: 13-07-2022 09:05