UZP 1021/2022

UCHWAŁA Nr 1021/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 5 lipca 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach


Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 t.j.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 t.j.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach w następującym składzie:

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego:

- Pani Joanna Kondzior - przewodnicząca

- Pani Marta Szczuka

- Pani Agnieszka Polińska-Żukowska

2) trzech przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

- Pani Ewa Piotrowska-Lipska

- Pan Eugeniusz Mróczyński

- Pan Krzysztof Domas

3) dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach:

- Pani Barbara Piekut

- Pan Jan Górski

4) przedstawiciel NSZZ „Solidarność”:

- Pani Elżbieta Brzosko

5) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

- Pani Elżbieta Ratajska

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-07-2022

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2022 10:46

Data modyfikacji informacji: 07-07-2022 10:46