UZP 1019/2022

UCHWAŁA Nr 1019/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 528 ze zm.), art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna wraz z budową i przebudową przepustów i infrastruktury technicznej (gm. Czarna Białostocka)”.

W ocenie Zarządu Powiatu przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi, poprawy odwodnienia drogi, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza oraz zwiększenia komfortu jazdy.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu


 

Uzasadnienie


Dnia 27 czerwca 2022 roku do Zarządu Powiatu Białostockiego wpłynął wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego, w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko- Czarna Wieś Kościelna wraz z budową i przebudową przepustów i infrastruktury technicznej (gm. Czarna Białostocka)”. Przedmiotowa inwestycja przewiduje poprawę warunków użytkowania drogi powiatowej Nr 1424B poprzez rozbudowę jezdni, poboczy, chodników i zatok postojowych, budowę i przebudowę skrzyżowań, rowów, przepustów, budowę zjazdów i sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej, sieci telekomunikacyjnej i sieci energetycznej.

Powyższe przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi, poprawy odwodnienia drogi, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza oraz zwiększenia komfortu jazdy.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-06-2022

Data udostępnienia w BIP: 29-06-2022 10:23

Data modyfikacji informacji: 29-06-2022 10:23