UZP 1013/2022

UCHWAŁA Nr 1013/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 528 ze zm.), art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo- granica gm. Michałowo oraz rozbiórką, budową i przebudową przepustów i infrastruktury technicznej (gm. Michałowo)”.

W ocenie Zarządu Powiatu przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi, poprawy odwodnienia drogi, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza oraz zwiększenia komfortu jazdy.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu


 

Uzasadnienie


Dnia 14 czerwca 2022 roku do Zarządu Powiatu Białostockiego wpłynął wniosek Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego, w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Budowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo- granica powiatu gm. Michałowo wraz z rozbiórką, budową i przebudową przepustów i infrastruktury technicznej w gminie Michałowo”. Przedmiotowa inwestycja przewiduje poprawę warunków użytkowania drogi powiatowej Nr 1466B poprzez budowę i przebudowę skrzyżowań, jezdni, zjazdów, rowów, przepustów, budowę rowów chłonno- odparowujących, przebudowę sieci elektroenergetyczną, sieci telekomunikacyjnej oraz sieci wodociągowej.

Powyższe przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi, poprawy odwodnienia drogi, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza oraz zwiększenia komfortu jazdy.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-06-2022

Data udostępnienia w BIP: 23-06-2022 08:44

Data modyfikacji informacji: 23-06-2022 08:44