UZP 1004/2022

UCHWAŁA Nr 1004/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 528 ze zm.), art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Opiniuje się pozytywnie wniosek w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie ul. Piaskowej i ul. Podgórnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Dąbrówki, gm. Wasilków” na działkach oznaczonych nr ewid.: 327, 338/1, 335/5, 337, 334/1, 347/1, 347/2, 347/3, 347/4, 334/3, 347/5, 348/5, 328/9, 328/10, 328/6, 328/4, 328/3, 320/3.

W ocenie Zarządu Powiatu przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi, poprawy odwodnienia drogi, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza oraz zwiększenia komfortu jazdy.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu


 

Uzasadnienie


Dnia 03.06.2022r. do Zarządu Powiatu Białostockiego wpłynął wniosek Adama Sosnowskiego wspólnika s.c. „Drogowskaz”, działającego z upoważnienia Burmistrza Wasilkowa, w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie ul. Piaskowej i ul. Podgórnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Dąbrówki, gm. Wasilków” na działkach szczegółowo opisanych w §1 niniejszej uchwały. Przedmiotowa inwestycja przewiduje poprawę warunków użytkowania ul. Piaskowej i ul. Podgórnej w m. Dąbrówki poprzez rozbudowę jezdni, zjazdów, chodnika, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej.

Powyższe przyczyni się do poprawy parametrów technicznych drogi, poprawy odwodnienia drogi, zmniejszenia hałasu i emisji spalin do powietrza oraz zwiększenia komfortu jazdy.

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-06-2022

Data udostępnienia w BIP: 14-06-2022 13:16

Data modyfikacji informacji: 14-06-2022 13:16