UZP 968/2022

UCHWAŁA Nr 968/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 10 maja 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego udziału w prawie własności nieruchomości niezbędnej pod drogę powiatową


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art. 47 ust. 1 pkt 4, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022.528.), art.20 pkt 17 w zw. z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021.1376 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXVII/190/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania przez Powiat Białostocki nieruchomościami o wartości nie przekraczającej pięćset tysięcy złotych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016.2908) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala co następuje:

§ 1


Postanawia się zmienić zapis § 2 Uchwały Nr 169/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2019 roku, w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego udziału w prawie własności nieruchomości niezbędnej pod drogę powiatową poprzez:

wykreślenie jako upoważnionego do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie nabycia nieruchomości w imieniu Powiatu Białostockiego Jana Bolesława Perkowskiego – Starosty Powiatu Białostockiego i wpisanie jako upoważnionego do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie nabycia nieruchomości w imieniu Powiatu Białostockiego – Jana Gradkowskiego – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego.

§ 2


Pozostałe ustalenia Uchwały Nr 169/2019 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2019 roku nie ulegają zmianie.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-05-2022

Data udostępnienia w BIP: 10-05-2022 14:01

Data modyfikacji informacji: 10-05-2022 14:01