UZP 890/2022

UCHWAŁA Nr 890 /2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg z terenu gminy Wasilków


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 t.j.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zarząd Powiatu Białostockiego pozytywnie opiniuje zaliczenie do kategorii dróg gminnych następujących ulic zlokalizowanych na terenie gminy Wasilków:

1.ul. Cedrowej (działki o nr geod. 333/3, 325)

2.ul. Wierzbowej (działki o nr geod. 4994/2, 334/78, część działek 334/99 i 334/18)

3.ul. Leszczynowej (działki nr geod. 334/118, 334/117)

4.ul. Jesionowej (część działki o nr geod. 334/118)

5.ul. Jaworowej (działki o nr geod. 334/100, 334/181, część działek 334/118 i 334/97)

6.ul. Magnoliowej (część działki o nr geod. 334/99)

7.ul. Orzechowej (działka o nr geod. 334/97)

8.ul. Kasztanowej (część działki o nr geod. 334/118),

które stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu


 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 890/2022 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych ulic
z terenu gminy Wasilków

Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 7a ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j.) Burmistrz Wasilkowa wystąpił o wydanie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych następujące ulice zlokalizowane na terenie gm. Wasilków: ul. Cedrowej (działki o nr geod. 333/3, 325); ul. Wierzbowej (działki o nr geod. 4994/2, 334/78, część działek 334/99 i 334/18); ul. Leszczynowej (działki nr geod. 334/118, 334/117); ul. Jesionowej (część działki o nr geod. 334/118); ul. Jaworowej (działki
o nr geod. 334/100, 334/181, część działek 334/118 i 334/97); ul. Magnoliowej (część działki o nr geod. 334/99); ul. Orzechowej (działka o nr geod. 334/97); ul. Kasztanowej (część działki o nr geod. 334/118).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zaliczenie drogi do kategorii drogi publicznej nie może być dokonane później, niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od stycznia roku następnego.


Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-02-2022

Data udostępnienia w BIP: 15-02-2022 15:24

Data modyfikacji informacji: 15-02-2022 15:24