DECYZJA Nr 874/2022

GKNII.6840.4.2021

DECYZJA NR 874/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu


Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm. ), Zarząd Powiatu Białostockiego

orzeka


o wygaszeniu trwałego zarządu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 560/5 o pow. 0,0157 ha, położonej w obrębie m. Supraśl, gm. Supraśl, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00203868/3, stanowiącą własność Powiatu Białostockiego, ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

UZASADNIENIE


W dniu 2 lutego 2021 r. do tut. organu wpłynął wniosek o wygaszenie trwałego zarządu nieruchomością położoną w Supraślu, oznaczoną jako działka nr 560/5 o pow. 0,0157 ha. Do wniosku dołączono decyzję Burmistrza Supraśla, znak: RGGN.6831.29.2020 z dnia 7 lipca 2020 r. zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oznaczonej nr 530/3 o pow. 1,6919 ha, na działki: nr 560/5 o pow. 0,0157 ha oraz nr 560/6 o pow. 1,6762 ha. Podział miał na celu wydzielenie z pasa drogi powiatowej, działki na której znajdują się schody do kościoła Św. Trójcy w Supraślu. Ponadto, Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku dołączył do wniosku uchwałę Nr XXXIII/232/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej działki o nr geod. 560/5 położonej w obrębie miasta Supraśl, gm. Supraśl w ciągu drogi powiatowej nr 2389B ul. Piłsudskiego w Supraślu. Przedmiotową uchwałą pozbawiono działkę o nr geod. 560/5 kategorii drogi powiatowej oraz wyłączono ją z użytkowania.

Stosownie do art. 47 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd może zgłosić właściwemu organowi wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu tego zarządu do całej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się dla niej zbędna. Według ust. 2 właściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, na wniosek jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wydanie nieruchomości następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Z uwagi na złożony wniosek oraz stwierdzenie zbędności nieruchomości jednostce na rzecz której ustanowiono trwały zarząd, jego wygaszenie jest w pełni zasadne.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Zarządu Powiatu Białostockiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podpisali:
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Otrzymują:


1. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

2. Referat Budżetu i Finansów w/m
(decyzja ostateczna)

3. Wydział Organizacyjny w/m
(decyzja ostateczna)

4. Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków
Starostwa Powiatowego w Białymstoku
(decyzja ostateczna)

5. aa

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe - Wicestarosta Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-01-2022

Data udostępnienia w BIP: 27-01-2022 13:57

Data modyfikacji informacji: 27-01-2022 13:57