Uchwały, postanowienia, decyzje Zarządu Powiatu rok 2007

WYKAZ  UCHWAŁ, POSTANOWIEŃ I DECZYZJI  PODJETYCH PRZEZ ZARZĄD  POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2007

 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 9 z dnia 4 stycznia 2007 r.

 

Uchwała Nr 30/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

 

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 10 z dnia 11 stycznia 2007 r.

 

Uchwała Nr 31/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 stycznia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

 

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 11 z dnia 18 stycznia 2007 r.

 

Uchwała Nr 32/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego i garażu (ul. Goździkowska 18 w Łapach).

 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 12 z dnia 25 stycznia 2007 r.

 

Podczas posiedzenia Nr 12 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 13 z dnia 7 lutego 2007 r.

 

Podczas posiedzenia Nr 13 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 14 z dnia 8 lutego 2007 r.

 

Uchwała Nr  33/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2007/2008 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 15 z dnia 15 lutego 2007 r.

 

Podczas posiedzenia Nr 15 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 16 z dnia 22 lutego 2007 r.

 

Uchwała Nr 34/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie naboru słuchaczy na semestr pierwszy do Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Michałowie.

Uchwała Nr 35/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 17 z dnia 28 lutego 2007 r.

 

Uchwała Nr 36/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (1).

Uchwała Nr 37/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (2).

 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 18 z dnia 8 marca 2007 r.

 

Uchwała Nr 38/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej na 2007 rok.

Uchwała Nr 39/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 marca 2007 roku w  sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.

Uchwała Nr 40/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 19 z dnia 15 marca 2007 r.

 

Uchwała Nr 41/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 marca 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr 33/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2007/2008 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 42/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 43/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu Powiatu Białostockiego w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Decyzja Nr 44/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

 

 

                    Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 20 z dnia 20 marca 2007 r.

 

Uchwała Nr 45/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Domu Dziecka w Supraślu.

Uchwała Nr 46/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem.

Uchwała Nr 47/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

Uchwała Nr 48/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2006 rok.

Uchwała Nr 49/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2006 rok.

 

                 Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 21 z dnia 22 marca 2007 r.

 

Podczas posiedzenia Nr 21 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 22 z dnia 29 marca 2007 r.

 

Uchwała Nr 50/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 marca 2007 roku o zmianie uchwały w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2006 rok.

Uchwała Nr 51/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uchwała Nr 52/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w budynku w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1.

Uchwała Nr 53/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 marca 2007 roku o zmianie uchwały nr 47/07 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2007 rok.

Uchwała Nr 54/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2007 roku.

Uchwała Nr 55/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

 

                 Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 23 z dnia 5 kwietnia 2007 r.

 

Podczas posiedzenia Nr 23 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

 

                Posiedzenie Nr 24 Zarządu Powiatu Nr 24 z dnia 12 kwietnia 2007 r.

 

Podczas posiedzenia Nr 24 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

 

                Posiedzenie  Zarządu Powiatu Nr 25 z dnia 19 kwietnia 2007 r.

 

Uchwała Nr 56/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego.

Uchwała Nr 57/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

Uchwała Nr 58/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

 

 

                 Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 26 z dnia 25 kwietnia 2007 r.

 

Uchwała Nr 59/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z  dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie sposobu podziału środków przeznaczonych na wspieranie w 2007 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki oraz określenia specjalności   i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone

Uchwała Nr 60/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji odbioru remontu p.n.: „Remont pokrycia dachowego w budynku w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1”

 

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 27 z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 

Uchwała Nr 61/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Uchwała Nr 62/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 

               Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 28 z dnia 30 kwietnia 2007 r.

 

Podczas posiedzenia Nr 28 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 29 z dnia 10 maja 2007 r.

 

Uchwała Nr 63/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego” nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku 2007.

Uchwała Nr 64/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

Uchwała Nr 65/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2007 rok.

 

               Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 30 z dnia 14 maja 2007 r.

 

Podczas posiedzenia Nr 30 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 31 z dnia 17 maja 2007 r.

 

Postanowienie Nr 66/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie wniosku Powiatu Monieckiego.

Uchwała Nr 67/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

Uchwała Nr 68/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku do składania oświadczeń woli związanych z dysponowaniem środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych Powiatu w ramach kasowej obsługi budżetu Powiatu.

 

 

               Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 32 z dnia 24 maja 2007 r.

 

Uchwała Nr 69/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie upoważnienia kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadania: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1392B Kozińce – Obrubniki – Ponikła – Letniki – Nowe Aleksandrowo – Fasty,  w miejscowości Nowe Aleksandrowo współfinansowanego przez Ministerstwo Transportu w ramach Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH NA DROGACH III EDYCJA

Uchwała Nr 70/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego do przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego budowy parkingu wraz z oświetleniem przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Borsucza 2.

 

               Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 33 z dnia 31 maja 2007 r.

 

Uchwała Nr 71/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uchwała Nr 72/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego

 

             Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 34 z dnia 6 czerwca 2007 r.

 

Uchwała Nr 73/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu Powiatu Białostockiego w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 74/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budzecie powiatu na 2007 rok.

 

         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 35 z dnia 14 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 75/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

Uchwała Nr 76/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 77/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr 78/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia Pani Danuty Bojczuk – Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją realizacji projektu pn. ”Aktywna szkoła”.

Uchwała Nr 79/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia Pana Dariusz Wincenciaka – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją realizacji projektu pn. ”Aktywna szkoła”.

Uchwała Nr 80/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia Pana Adama Kamińskiego - Wicestarosty Powiatu Białostockiego do reprezentowania Powiatu Białostockiego w Stowarzyszeniu „Euroregion Niemen”.

Uchwała Nr 81/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu wraz z oświetleniem przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

              Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 36 z dnia 21 czerwca 2007 r.

Podczas posiedzenia Nr 36 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 37 z dnia 26 czerwca 2007 r.

Podczas posiedzenia Nr 37 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 38 z dnia 28 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr 82/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 83/07 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 28 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uchwała Nr 84/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu

Uchwała Nr 85/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 

 

                 Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 39 z dnia 5 lipca 2007 r.

 

Uchwała Nr 86/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 87 /07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 88/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenu Powiatu Białostockiego w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr 89/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska kierownika warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Michałowie.

Uchwała Nr 90/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 lipca 2007roku zmieniająca uchwałę Nr 84/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu

Uchwała Nr 91/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach Pani Katarzyny Joanny Kulwickiej

Uchwała Nr 92/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół w Michałowie Pani Agnieszki Pogorzelskiej

Uchwała Nr 93/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Pani Urszuli Antoniny Żubrowskiej

Uchwała Nr 94/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Uchwała Nr 95/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy i realizacji projektu pn. ”Odkryj drogę przyszłości”.

Uchwała Nr 96/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy i realizacji projektu pn. ”Wiedza i kultura przepustką do świata”.

 

                 Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 40/07 z dnia 12 lipca 2007 r.

Uchwała Nr 97/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie zatrudnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu.

 

 

                 Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 41/07 z dnia 19 lipca 2007 r.

Uchwała Nr 98/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej dla której organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.
Uchwała Nr 99/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.
 
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 42/07 z dnia 26 lipca 2007 r.
Uchwała Nr 100/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 lipca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.
Uchwała Nr 101/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach.
Uchwała Nr 102/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.
 
               
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 43/07 z dnia 2 sierpnia 2007 r.
Uchwała Nr 103/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Uchwała Nr 104/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie zatrudnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu.
 
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 44/07 z dnia 9 sierpnia 2007 r.
Postanowienie Nr 105/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 104891B, 104892B, 104893B, 104894B, 104895B, 104896B w Czarnej Białostockiej.
Uchwała Nr 106/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji odbioru robót budowlanych polegających na wymianie instalacji odgromowej budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
 
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 45/07 z dnia 14 sierpnia 2007 r.

Uchwała Nr 107/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Łapy.

Uchwała Nr 108/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok.

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 46/07 z dnia 23 sierpnia 2007 r.

Uchwała Nr 109/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie zatrudnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu

Uchwała Nr 110/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 47/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 47 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 48/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r.
Uchwała Nr 111/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 sierpnia 2007 rokuw sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania
Uchwała Nr 112/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 sierpnia 2007 rokuw sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania
Uchwała Nr 113/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania
Uchwała Nr 114 / 07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatrudnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu
Uchwała Nr 115/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu białostockiego za I półrocze 2007 roku
Uchwała Nr 116/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 49 z dnia 6 września 2007 r.
Uchwała Nr 117/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2007 roku w sprawie przekazania środka trwałego między Starostwem Powiatowym w Białymstoku a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
Uchwała Nr 118/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie odwołania ze stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Centrum Edukacji w Supraślu
Uchwała Nr 119/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie odwołania ze stanowiska kierownika gospodarczego w Centrum Edukacji w Supraślu
Uchwała Nr 120/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2007r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska kierownika internatu w Centrum Edukacji w Supraślu
Uchwała Nr 121/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla kierownika internatu w Centrum Edukacji w Supraślu
Uchwała Nr 122/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki
Uchwała Nr 123/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2007 roku w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Uchwała Nr 124/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska kierownika internatu w Centrum Edukacji w Supraślu
Uchwała Nr 125/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru inwestycji pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1392B Kozińce – Obrubniki – Ponikła – Letniki – Nowe Aleksandrowo – Fasty w miejscowości Nowe Aleksandrowo” realizowanej na podstawie porozumienia o realizacji zadania Nr LAS/08 zawartego w dniu 30.05.2007r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Zarządem Powiatu Białostockiego z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach
 
               
                 Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 50 z dnia 12 września 2007 r.
Uchwała Nr 126/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Pogwarancyjnego inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1469 Protasy – Rafałówka – Dobrzyniówka przejście przez m. Dobrzyniówka – Etap I”
Uchwała Nr 127/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Pogwarancyjnego inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1505B Zawyki – Średzińskie – przejście przez m. Średzińskie – Etap I”
Uchwała Nr 128/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji Odbioru Pogwarancyjnego inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Cibory Witki – Cibory Gałeckie – Etap I”
Uchwała Nr 129/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 września 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości na cel publiczny
Uchwała Nr 130/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 września 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2008 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
 
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 51 z dnia 20 września 2007 r.
Uchwała Nr 131/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 września 2007 roku w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji p.n.: „ Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2”
Uchwała Nr 132/07 Zarządu Powiatu Białostockiego  z dnia 20 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 52 z dnia 25 września 2007 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 52 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
 
                      Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 53 z dnia 27 września 2007 r.
Uchwała Nr 133/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku pn.: „Od wymiany do współpracy II”
Uchwała Nr 134/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

                        Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 54 z dnia 4 października 2007 r 

Uchwała Nr 136/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 października 2007 roku w sprawie określenia organizacji sprawowania nadzoru i kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach
Uchwała Nr 137/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 października 2007 roku w sprawie powołania Komisji do przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego”.
Uchwała Nr 138/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 października 2007 roku w sprawie powołania Zespołu Inicjatywno – Doradczo - Konsultacyjnego
Uchwała Nr 139/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 października 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

                         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 55 z dnia 11 października 2007 r. 

Uchwała Nr 140/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2007
Uchwała Nr 141/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad ustalania premii dla dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego
 
                       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 56 z dnia 12 października 2007 r.

Uchwała Nr 142/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

                   Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 57 z dnia 18 października 2007 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 57 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 58 z dnia 25 października 2007 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 58 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 59 z dnia 30 października 2007 r.
Uchwała Nr 143/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie upoważnienia Pana Dariusza Wincenciaka – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach związanych z realizacją Projektu realizowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius
Uchwała Nr 144/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Uchwała Nr 145/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok
Uchwała Nr 146/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Dziecka w Krasnem

Uchwała Nr 147/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2007 roku uchylająca uchwałę w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dyrektorowi placówki opiekuńczo – wychowawczej

               Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 60 z dnia 8 listopada 2007 r.
 
Postanowienie Nr 148/07 z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Powiatu Sokólskiego w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Krynki na odcinku od drogi powiatowej nr 1278B do drogi nr 1443B przed wsią Nietupa
Postanowienie Nr 149/07 z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Powiatu Sokólskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1278B na odcinku Grzybowszczyzna Stara – Leszczany do drogi powiatowej nr 1443B
Uchwała Nr 150/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania
Uchwała Nr 151/07Zarządu Powiatu Białostockiegoz dnia 8 listopada 2007 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok
Uchwała Nr 152/07Zarządu Powiatu Białostockiegoz dnia 8 listopada 2007 rokuw sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2008 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
Uchwała Nr 153/07 w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z f/Łaźnie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2008 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku
 
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 61 z dnia 12 listopada 2007 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 61 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 62 z dnia 15 listopada 2007 r.
 
Uchwała Nr 154/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok.
Uchwała Nr 155/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia15 listopada 2007 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu
Uchwała Nr 156/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości na cel publiczny

Uchwała Nr 157/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

                 Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 63 z dnia 22 listopada 2007 r.
Uchwała Nr 158/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2008
Uchwała Nr 159/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie oceny działalności w 2006 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”

Uchwała Nr 160/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjętym projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok

                 Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 64 z dnia 27 listopada 2007 r.

Uchwała Nr 161/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

                 Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 65 z dnia 29 listopada 2007 r.
Podczas posiedzenia Nr 65 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 66 z dnia 6 grudnia 2007 r.
Uchwała Nr 162/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
Uchwała Nr 163/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie oceny działalności w 2006 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach prowadzonego przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”

Uchwała Nr 164/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

                  Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 67 z dnia 13 grudnia 2007 r.
Postanowienie Nr 165/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie wydania opiniiodnośnie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy Zagumiennej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Białostocką do skrzyżowania z ulicą Bielską (droga o nr geod. 124 i 20)
Uchwała Nr 166/07 Zarządu   Powiatu   Białostockiego z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok
 
 
                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 68 z dnia 18 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr 167/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

                       Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 69 z dnia 20 grudnia 2007 r.
Decyzja Nr 168/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

Uchwała Nr 169/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości

              Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 70 z dnia 27 grudnia 2007 r.
Uchwała Nr 170/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwał ustalających Regulamin Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem 
Uchwała Nr 171/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwał ustalających Regulamin Domu Dziecka w Supraślu
Decyzja Nr172/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu
Uchwała Nr 173/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2007 r w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2007 rok
Uchwała Nr 174/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej na 2008 rok
Uchwała Nr 175/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2007 roku o zmianie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2008 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data udostępnienia w BIP: 15-01-2007 14:39

Data modyfikacji informacji: 10-01-2008 09:03