Uchwały, postanowienia, decyzje Zarządu Powiatu rok 2008

WYKAZ  UCHWAŁ, POSTANOWIEŃ I DECZYZJI  PODJETYCH PRZEZ  ZARZĄD  POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W ROKU 2008
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 71 z dnia 3 stycznia 2008 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 71 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 72 z dnia 10 stycznia 2008 r.
Uchwała nr 176/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010”
Uchwała Nr 177/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 73 z dnia 17 stycznia 2008 r.
 

Podczas posiedzenia Nr 73 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

           Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 74 z dnia 24 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr 178/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie upoważnienia zezwalającego Centrum Edukacji w Supraślu na ubieganie się o środki finansowe z programu „Młodzież w działaniu”
Uchwała Nr 179/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu p.n. „Podejmij Kluczową decyzję”

Uchwała Nr 180/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę nowego samochodu 9-cio osobowego z fabryczną homologacją wraz z wyposażeniem dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku

          Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 75 z dnia 31 stycznia 2008 r.
Uchwała Nr 181/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki

 

          Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 76 z dnia 7 lutego 2008 r.

Uchwała Nr 182/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę nowego samochodu 9-cio osobowego z fabryczną homologacją wraz z wyposażeniem dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku
Uchwała nr 183/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku i zawarcia umowy finansowej w ramach Programu 'Uczenie się przez całe życie' - Leonardo da Vinci
 
 
          Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 77 z dnia 14 lutego 2008 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 77 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 78 z dnia 21 lutego 2008 r.

Uchwała Nr 184/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
Uchwała Nr 185/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 lutego2008 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy ramowej o dofinansowanie projektu p.n. „POdejmij KLuczową decyzję”
Uchwała Nr 186 / 08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny

Uchwała Nr 187/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 79 z dnia 28 lutego 2008r.
 
Postanowienie Nr 188/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Powiatu Sokólskiego odnośnie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1317B Szumowo – Aulakowszczyzna do drogi powiatowej nr 1316B.
Uchwała Nr 189/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2008 rokuw sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Uchwała Nr 190/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2008 rokuw sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Uchwała Nr 191/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2008 rok.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 80 z dnia 6 marca 2008 r.
 
Uchwała Nr 192/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 193/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 194/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Uchwała Nr 195/08 Zarządu   Powiatu   Białostockiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku

Uchwała Nr 196/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia Pani Danuty Oleszczuk, pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w czasie usprawiedliwionej nieobecności Pana Piotra Torbicza 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 81 z dnia 13 marca 2008r.
 
Uchwała Nr 197/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
Uchwała Nr 198/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie sposobu podziału środków przeznaczonych na wspieranie w 2008 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 82 z dnia 20 marca 2008r.
 
Uchwała Nr 199/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2008 rokuw sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2007 rok
Decyzja Nr 200/02 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu
Uchwała Nr 201/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
Uchwała Nr 202/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2007 rok
Uchwała Nr 203/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 20 marca 2008r. w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Anny Turczewskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku do złożenia oświadczenia woli związanego z przystąpieniem w 2008r. do udziału w projekcie systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 83 z dnia 27 marca 2008r.
 
Uchwała nr 204/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

Uchwała nr 205/08 Zarządu Powiatu Białostockiego Z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 84 z dnia 10 kwietnia 2008r.
 
Uchwała Nr 206/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu Powiatu Białostockiego na okres 3 lat.
Uchwała Nr 207/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uchwała Nr 208/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Uchwała Nr 209/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej.
Uchwała Nr 210/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 10 kwietnia 2008 roku w   sprawie określenia sposobu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego w zakresie finansowym w 2008 r.
 
         Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 85 z dnia 17 kwietnia 2008r.
 
Uchwała Nr 211/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 367/2001 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 sierpnia 2001r. w sprawie przekazania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr 212/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 86 z dnia 22 kwietnia 2008r.
 
Podczas posiedzenia Nr 86 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 87 z dnia 23 kwietnia 2008r.

Uchwała Nr 213/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie wyboru banku do prowadzenia obsługi bankowej budżetu Powiatu Białostockiego.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 88 z dnia 30 kwietnia 2008r.
 
Uchwała Nr 214/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2008 roku o zmianie uchwały w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku do składania oświadczeń woli związanych z dysponowaniem środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych Powiatu w ramach kasowej obsługi budżetu Powiatu.
Uchwała Nr 215/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 89 z dnia 7 maja 2008r.
 
Uchwała Nr 216/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

Uchwała Nr 217/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 maja 2008 roku w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 90 z dnia 14 maja 2008r.
 
Uchwała Nr 218/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 maja 2008r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Gwarancyjnego inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430B Ogrodniczki – Karakule - Sowlany” realizowanej w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, Działania 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Umowa Nr Z/2.20/III/3.1/118/04/U/37/05 z dnia 14 marca 2005r. (Projekt nr Z/2.20/III/3.1/118/04).
Uchwała Nr 219/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 maja 2008r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Gwarancyjnego inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1433B Królowy Most – Kołodno (BRIPF/2003/35)” realizowanej z udziałem środków Unii Europejskiej z Narodowego Programu dla Polski Phare 2003 w ramach Funduszu Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej (BRIPF).
Uchwała Nr 220/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 maja 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację w roku 2008 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Uchwała Nr 221/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia V Powiatowego Konkursu Fotograficznego „ Cudze chwalicie - swego nie znacie”.
Uchwała Nr 222/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie upoważnienia Elżbiety Anny Turczewskiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki na 2008 roku.
Uchwała Nr 223/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród rocznych dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Uchwała Nr 224/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 91 z dnia 21 maja 2008r.
 
Uchwała Nr 225/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Uchwała Nr 226/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do pełnienia roli inwestora.
Uchwała Nr 227/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do pełnienia roli inwestora.
Uchwała Nr 228/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do pełnienia roli inwestora.
Uchwała Nr 229/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Uchwała Nr 230/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007-2010 z perspektywa na lata 2011-2018” wraz z projektem „Gminnego planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny”.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 92 z dnia 29 maja 2008r.
 

Uchwała Nr 231/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 93 z dnia 5 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 232/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 czerwca 2008 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 94 z dnia 11 czerwca 2008r.
 
Uchwała Nr 233/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Uchwała Nr 234/08Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Uchwała Nr 235/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Uchwała Nr 236/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.
Uchwała Nr 237/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
Postanowienie Nr 238/08 Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami) oraz art.106 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Łomży w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej ulicy Łomżyńskiej i Zielonej w Nowogrodzie.
Postanowienie Nr 239/08 Na podstawie art. 6a ust. 2 w związku z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami) oraz art.106 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Łomży w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic w Nowogrodzie:- nr 2651B ul. Rynek - nr 2647B ul. Majora Sikora - nr 2649B ul. 1 Maja - nr 1912B ul. Kościuszki.
Uchwała Nr 240/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Dziecka w Krasnem.
Uchwała Nr 241/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Dziecka w Supraślu.

Uchwała Nr 242/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zatrudnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu.

 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 95 z dnia 13 czerwca 2008r.
 
 

Uchwała Nr 243/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego przy powiatowej jednostce budżetowej.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 96 z dnia 19 czerwca 2008r.
 
 
Postanowienie Nr 244/08 Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) oraz art.106 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000r Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiego w Choroszczy w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej niżej wymienionych dróg położonych na terenie gminy Choroszcz: 1/ ulica Władysława Raginisa położona na terenie miasta Choroszcz 2/ droga Fasty – Porosły położona na terenie gminy Choroszcz na odcinku od granic administracyjnych gminy Choroszcz do drogi krajowej Nr 8.
Postanowienie Nr 245/08 Na podstawie art.121, art.122 i art.17 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami) oraz art.123 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami).
Uchwała Nr 246 /08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
Uchwała Nr 247/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu.
Uchwała Nr 248/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 czerwca 2008 roku Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 209/08 Zarząd Powiatu Białostockiego z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej.

Uchwała Nr 249/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 czerwca 2008 roku Na podstawie § 9 ust.3 Uchwały Nr XIV/127/08 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 97 z dnia 26 czerwca 2008r.

Uchwała Nr 250/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych.
Uchwała Nr 251/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia do podpisania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr 252/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 98 z dnia 3 lipca 2008r.
 
Uchwała Nr 253 /08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Zostań przedsiębiorcą” realizowanego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr 254/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.
Uchwała Nr 255/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 lipca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego’’ nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku 2008.
Uchwała Nr 256/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli.
Uchwała Nr 257/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej.
Uchwała Nr 258/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Bukowisko” w Centrum Edukacji w Supraślu.

Uchwała Nr 259/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie wniosków o dokonanie zmian w budżecie powiatu.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 99 z dnia 11 lipca 2008r.
 
Postanowienie Nr 260/08 Na podstawie art. 156 §1 pkt.1 w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z związku z art.18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Białostockiego.
Postanowienie Nr 261/08 Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami) oraz art.106 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gródek w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze Królowy Most- droga 65.
Uchwała Nr 262/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach Pana Zdzisława Penza do zarejestrowania samochodu osobowego.
Uchwała Nr 263/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach Pana Mariusza Łapińskiego.
Uchwała Nr 264/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół w Michałowie Księdza Wiktora Tetiurki.

Uchwała Nr 265/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie upoważnienia kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej do realizacji projektu przewidzianego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 100 z dnia 17 lipca 2008r.
 
Uchwała Nr 266/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
Uchwała Nr 267/08Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lipca 2008 rokuw sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.
Uchwała Nr268/08Zarządu Powiatu Białostockiegoz dnia 17 lipca 2008 rokuw sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół w Michałowie Pani Dorocie Burak.

Uchwała Nr 269/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Łapy.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 101 z dnia 24 lipca 2008r.
 

Uchwała Nr 270/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 102 z dnia 07 sierpnia 2008r.
 
Podczas posiedzenia Nr 102 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 103 z dnia 14 sierpnia 2008r.
 
Uchwała Nr 271/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia do złożenia deklaracji udziału w realizacji projektu systemowego w ramach Podziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009r.

Uchwała Nr 272/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 sierpnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 104 z dnia 21 sierpnia 2008r.
 
 
Uchwała Nr 273/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia do podpisania i realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr 274/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
Uchwała Nr 275/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie stanowiska kierownika warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Michałowie.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 105 z dnia 28 sierpnia 2008r.
 
Uchwała Nr 276/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie całkowitego zwolnienia od obowiązków realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Panu Wacławowi Muszyńskiemu - Dyrektorowi Centrum Edukacji w Supraślu.
Uchwała Nr 277/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie całkowitego zwolnienia od obowiązków realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Pani Danucie Bojczuk - Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.

Uchwała Nr 278/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2008 roku.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 106 z dnia 4 września 2008r.
 
Uchwała Nr 279/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 września 2008 roku w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Uchwała Nr 280/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 września 2008 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.
Uchwała Nr 281/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 września 2008 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania.
 
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 107 z dnia 12 września 2008r.
 
Uchwała Nr 282/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 września 2008 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z pełniącą obowiązki Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu.
Uchwała Nr 283/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zatrudnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu.
Uchwała Nr 284/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 września 2008 roku w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Karczewskiej, pełniącej obowiązki Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
Uchwała Nr 285/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych w zakresie upoważnienia i rozwoju kultury fizycznej.
Uchwała Nr 286/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie.
Uchwała Nr 287/08 Zarządu powiatu Białostockiego z dnia 12 września 2008 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Łapach.
 
 
 Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 108 z dnia 18 września 2008r.
 
Uchwała Nr 288/08 Zarządu powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2008 roku uchwalająca uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Dziecka w Krasnem.
Postanowienie Nr 289/08 z dnia 18 września 2008 roku Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami) oraz art.106 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Łap z dnia 09.09.2008 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicy Bronisława Szwarce w Łapach.
Uchwała Nr 290/08 Zarządu powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2008 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Łapach.
Uchwała Nr 291/08 Zarządu powiatu Białostockiego z dnia 18 września 2008 roku w sprawie ustawienia wynagrodzenia miesięcznego dla pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 109 z dnia 24 września 2008r.
 
Postanowienie Nr 292/08 z dnia 24 września na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami) oraz art.106 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Wasilkowa z dnia 16.09.2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg i ulic na terenie Gminy Wasilków do kategorii dróg gminnych - wyszczególnionych w załącznikach do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 110 z dnia 2 października 2008r.
 
 

Uchwała Nr 293/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 2 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji do przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego”.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 111 z dnia 9 października 2008r.
 
 

Uchwała Nr 294/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 9 października 2008 roku w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2008.

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 112 z dnia 15 października 2008r.
 
Uchwała Nr 295/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 października 2008 roku w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr 296/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 113 z dnia 22 października 2008 r.
 
Uchwała Nr 297/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Łapy na lata 2008 - 2032”
 
            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 114 z dnia 29 października 2008 r.
 
Uchwała Nr 298/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach
Uchwała Nr 299/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu do używania przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku
Uchwała Nr 300/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie złożenia do Wojewody Podlaskiego protestu na pominięcie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu Powiatu Białostockiego
 
Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 115 z dnia 30 października 2008 r.

Uchwała Nr 301/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 października 2008 rokuw sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny

            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 116 z dnia 5 listopada 2008 r.
 
Uchwała Nr 302/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Uchwała Nr 303/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Białystok

Uchwała nr 304/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 117 z dnia 13 listopada 2008 r.
 
Uchwała Nr 305/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia Pana MARIANA ADAMA SACHAREWICZA - Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu 
Uchwała Nr 306/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki
Uchwała Nr 307/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki
Uchwała Nr 308/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok,
Uchwała Nr 309/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na 2009 rok.
Uchwała Nr 310/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2009 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 118 z dnia 19 listopada 2008 r.
Uchwała Nr 311/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Uchwała Nr 312/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Decyzja Nr 313/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

              Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 119 z dnia 26 listopada 2008 r.
 
Uchwała Nr 314/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na realizację w roku 2009 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Uchwała Nr 315/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Gródek na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2009-2019”
Uchwała nr 316/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjętym projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok.

Decyzja Nr 317/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 120 z dnia 4 grudnia 2008 r.
 
Uchwała Nr 318/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkół w Michałowie Pani Urszuli Kaczmarek
Uchwała Nr 319/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku w przypadku jego nieobecności w placówce
Uchwała Nr 320/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wasilków
Uchwała Nr 321/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2009
Uchwała Nr 322/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach

Uchwała Nr 323/08 Zarządu Powiatu Białostockiegoz dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 121 z dnia 11 grudnia 2008 r.
 
Uchwała Nr324/08 Zarządu Powiatu Białostockiegoz dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Starosty do zaciągania zobowiązań
Uchwała Nr 325/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad ustalania premii dla dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr 326/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 122 z dnia 15 grudnia 2008 r.
 
Podczas posiedzenia Nr 122 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
               
 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 123 z dnia 18 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr 327/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
Uchwała Nr 328/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach
Uchwała Nr 329/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach
Uchwała Nr 330/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach
 

                Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 124/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku

Podczas posiedzenia Nr 124 Zarząd Powiatu  nie podejmował uchwał, nie wydawał decyzji ani postanowień.
 
            Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 125 z dnia 30 grudnia 2008 roku
 
Uchwała Nr 331/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej
Uchwała Nr 332/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie oceny działalności w 2007 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”
Uchwała Nr 333/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie oceny działalności w 2007 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach prowadzonego przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”
Uchwała Nr 334/08 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Uchwała Nr 335/08Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie blokowania wydatków budżetowych,
Uchwała Nr 336/08Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: M. Kropiewnicka

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-01-2008

Data udostępnienia w BIP: 18-01-2008 11:32

Data modyfikacji informacji: 05-01-2009 10:03