Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wydział  Geodezji,  Katastru  i  Nieruchomości

Siedziba  Wydziału :  15-085  Białystok, ul. Branickiego 13 ,

Sekretariat  tel.  85-740-63-95

STRUKTURA  WYDZIAŁU, ZADANIA  I  PRACOWNICY

Dyrektor Wydziału
Geodeta Powiatowy
Mirosława Drewnowska
nr tel. 85.740.63.95, nr faxu 85 740 63 94

Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości
Małgorzata Pogorzelska
nr tel. 85.740.63.95, nr faxu 85 740 63 94

1. Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków
Kierownik  -  Jarosław Kapica
tel. 85-740-63-95

2. Referat Gospodarki Gruntami Nierolnymi
Kierownik - Małgorzata Ruśkowska,
tel. 85-740-63-93

3. Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi
Kierownik - Ewa Zalewska
tel. 85-732-84-03

4. Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Mickiewicza 3, Białystok
Kierownik - Mariusz Dziubanowski
tel. 85-74-39-411

5. Stanowisko ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
Kierownik  -  Jarosław Kapica
tel. 85-740-63-95

6. Filia Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Łapach –  18-100 Łapy  ul. Westerplatte 10
Kierownik: Edyta Matusiecka
tel. 85-715-23-82

 

Do zadań  WYDZIAŁU  GEODEZJI, KATASTRU   NIERUCHOMOŚCI  należy  realizacja  przypisanych  powiatom  przepisami  prawa  zadań  w  zakresie  gospodarowania  nieruchomościami,  ochrony  gruntów  rolnych  oraz realizacji  zadań  państwowej  służby  geodezyjnej   kartograficznej, a   szczególności :

 

 1. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie działalności decyzyjnej
 2. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 3. Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 4. Uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

4.1 Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  z siedz. Białystok ul. Mickiewicza 3, pokoje 51,52, 55,58
Kierownik Referatu Mariusz Dziubanowski tel. 85-7439-411;

4.2 Stanowisko do spraw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – Przewodniczący narad koordynacyjnych z siedz. Białystok ul. Mickiewicza 3, pokój 53 -  Jarosław Kapica tel. 85-7406-395, 85-7439-424;

4.3 Filia Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Łapach –  18-100 Łapy  ul. Westerplatte 8, tel/fax 85 715-23-82 Kierownik Edyta Matusiecka

5.Do zadań Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, a w szczególności:
•    prowadzenie dla obszaru powiatu   ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków,  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym baz danych zwanych powiatowa baza GESUT  oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
•    tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych  w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000;
•    tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych – mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000;
•    prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz  wydawanie decyzji i zaświadczeń w tym zakresie,
•    modernizacja ewidencji gruntów i budynków – docelowo przekształcenie jej w kataster;
•    zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych;
•    ochrona znaków geodezyjnych;
•    koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
•    weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem  zgodności  z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii;
•    planowanie i gospodarowanie środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych;
•    udzielanie informacji i wyjaśnień z zakresu ewidencji gruntów i budynków sądom, urzędom, notariuszom, organom ubezpieczeń społecznych i innym uprawnionym osobom prawnym i fizycznym;
•    prowadzenie wywłaszczeń nieruchomości,
•    zwroty nieruchomości wywłaszczonych,
•    ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi na mocy decyzji lokalizacyjnej,
•    ustalanie odszkodowań za drogi powstałe w wyniku podziałów na wniosek,
•    sprzedaż lokali mieszkalnych,
•    ustalanie czasowego zajęcia nieruchomości, w przypadku, gdy inwestor na skutek braku zgody właściciela nie może zrealizować inwestycji,
•    gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa oraz Powiatu Białostockiego (oddawanie w najem, dzierżawę, użyczenie, darowizny, sprzedaż),
•    przekazywanie gruntów w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
•    oddawanie nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste,
•    ustalanie odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości, zajętych pod drogi publiczne,
•    przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
•    ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości z tytułu stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowych w części dotyczącej odszkodowania,
•    ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji celu publicznego
•    nabywanie nieruchomości przez Skarb Państwa  w trybie przepisów ustawy  Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
•    realizacja przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
•    aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
•    prowadzenie scaleń i wymian gruntów,
•    rekultywacje gruntów w kierunku rolnym i leśnym,
•    nadawanie rolnikom działek na własność w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
•    regulacje stanów prawnych nieruchomości rolnych,
•    wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
•    wydawania opinii na wniosek Wójtów (Burmistrzów) o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych,
•    realizacja przepisów ustawy o uporządkowaniu wspólnot  gruntowych.

 1. Po treści pkt. Prowadzenie postepowania:

6.1 Udostępnianie wyrysów i wypisów oraz kopii map ewidencyjnych Białystok, ul. Branickiego 13 pokój 208;

6.2 Udostępnianie map zasadniczych - Białystok ul. Mickiewicza 3, pokój 52;

6.3 Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem  zgodności  z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii - Białystok ul. Mickiewicza 3, pokój 55, 58;

6.4  Filia Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Łapach –  18-100 Łapy  ul. Westerplatte 8 załatwia sprawy:
udostępnianie wyrysów i wypisów oraz kopii map ewidencyjnych z obszaru gmin: Łapy, Suraż, Poświętne;
udostępnianie map zasadniczych z obszaru gmin: Łapy, Suraż, Poświętne;

 1. Prowadzenie postępowania odszkodowawczego za grunty zajęte pod drogi publiczne - 85 732 95 66
 2. Wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz ustalanie odszkodowań za szkody powstałe na skutek zdarzeń, o których mowa wyżej.
 3. Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ( według przepisów poszczególnych ustaw )
 4. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu
 5. Orzekanie o nieodpłatnym nabyciu własności gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania, przekazanych uprzednio na własność państwa – za świadczenia emerytalne.
 6. Prowadzenie uzgodnień warunków zabudowy i zagospodarowana terenu, dla którego nie opracowano planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Wydawanie zezwoleń na wyłączanie z produkcji użytków rolnych.
 8. Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów,  scaleniami i wymianą gruntów.
 9. Kontrola i przyjęcie do zasobu opracowań geodezyjnych sporządzanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.


 n/w  sprawach  Interesanci  mogą  uzyskać  informacje  telefonicznie :

  

 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
 • wydawanie zaświadczeń i potwierdzanie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( w tym zaświadczenia do ZUS i KRUS)

 

       tereny gmin: Michałowo, Poświętne, Suraż, Juchnowiec Kościelny.

        tel. 85-732-45-98


       tereny gmin: Choroszcz, Zawady, Dobrzyniewo Duże, Supraśl, Wasilków

       tel. 85-740-63-91


       tereny gmin: Łapy, Turośń Kościelna, Gródek, Czarna Białostocka, Tykocin, Zabłudów.

       tel. 85-732-82-18

 

 • prowadzenie postępowań wywłaszczeniowo-odszkodowawczych oraz zwrotu nieruchomości wywłaszczonych
 • wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie terenu w celu zakładania i przeprowadzenia na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń podziemnych i naziemnych oraz ustalanie odszkodowań za szkody powstałe na skutek zdarzeń, o których mowa wyżej

       tel. 85-740-63-93

 • orzekanie o nieodpłatnym nabyciu własności gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania przekazanych uprzednio na własność państwa za świadczenia emerytalne
 • prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej
 • wyrażanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu

       tel. 85-732-84-03

 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcanie tego prawa w prawo własności na gruntach Skarbu Państwa85 740-63-93
 • prowadzenie postępowań dotyczących regulacji prawnej gruntów zajętych pod drogi publiczne tel. 85-732-95-66
 • gospodarowanie mieniem powiatu

        tel. 85-740-63-93

 • prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz postępowań dotyczących scaleń, wymian i rekultywacji gruntów
  tel.85-740-63-99
 • Prowadzenie postępowania odszkodowawczego za grunty zajęte pod drogi publiczne - 85 732-95-66

 

 

 

 

Szczegółowy  wykaz  zadań  realizowanych  przez  WYDZIAŁ  GEODEZJI, KATASTRU  I  NIERUCHOMOŚCI   określa  Regulamin  Organizacyjny  Starostwa Powiatowego  w  Białymstoku.

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-03-2017

Data udostępnienia w BIP: 23-03-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 14-05-2024 13:01