Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wydział  Geodezji,  Katastru  i  Nieruchomości

 

Siedziba  Wydziału :  15-085  Białystok, ul. Branickiego 13 , 

 

Sekretariat  tel.  85-740-63-95

  

 

STRUKTURA  WYDZIAŁU, ZADANIA  I  PRACOWNICY

 

Dyrektor Wydziału
Geodeta Powiatowy
Mirosława Drewnowska
nr tel. 85.740.63.95, nr faxu 85 740 63 94


Z-ca Dyrektora Wydziału
Z-ca Geodety Powiatowego

Zbigniew Kuropatwa
nr tel. 85.740.63.95, nr faxu 85 740 63 94


1. Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków
Kierownik  -  Zbigniew Kuropatwa,

tel. 85-740-63-95


2. Referat Gospodarki Gruntami Nierolnymi
Kierownik - Małgorzata Ruśkowska - Gruda, 

tel. 85-740-63-93


3. Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi
Kierownik - Ewa Zalewska

tel. 85-732-84-03

 

 

 

Do zadań  WYDZIAŁU  GEODEZJI, KATASTRU  I  NIERUCHOMOŚCI  należy  realizacja  przypisanych  powiatom  przepisami  prawa  zadań  w  zakresie  gospodarowania  nieruchomościami,  ochrony  gruntów  rolnych  oraz realizacji  zadań  państwowej  służby  geodezyjnej  i  kartograficznej, a  w  szczególności :

 

1.       Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie działalności decyzyjnej

2.       Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

3.       Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

4.       Uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

5.       Zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych, w tym zatwierdzanie projektów osnów. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

6.       Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowo-odszkodowawczego oraz zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, wydawanie zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości (po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu).

7.       Prowadzenie postępowania odszkodowawczego za grunty zajęte pod drogi publiczne - 85 73 29 566

8.       Wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz ustalanie odszkodowań za szkody powstałe na skutek zdarzeń, o których mowa wyżej.

9.       Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa ( według przepisów poszczególnych ustaw )

10.    Gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu

11.    Orzekanie o nieodpłatnym nabyciu własności gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania, przekazanych uprzednio na własność państwa – za świadczenia emerytalne.

12.    Prowadzenie uzgodnień warunków zabudowy i zagospodarowana terenu, dla którego nie opracowano planu zagospodarowania przestrzennego.

13.    Wydawanie zezwoleń na wyłączanie z produkcji użytków rolnych.

14.    Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów,  scaleniami i wymianą gruntów.

15.    Kontrola i przyjęcie do zasobu opracowań geodezyjnych sporządzanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.


W  n/w  sprawach  Interesanci  mogą  uzyskać  informacje  telefonicznie :

  

·          prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

·          wydawanie zaświadczeń i potwierdzanie informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( w tym zaświadczenia do ZUS i KRUS)

 

       tereny gmin: Czarna Białostocka, Tykocin, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny

        tel. 85-732-45-98


       tereny gmin: Choroszcz, Zawady, Dobrzyniewo Duże, Supraśl, Wasilków

       tel. 85-740-63-91


       tereny gmin: Łapy, Turośń Kościelna, Gródek, Michałowo, Suraż, Poświętne

       tel. 85-732-82-18

 

·          prowadzenie postępowań wywłaszczeniowo-odszkodowawczych oraz zwrotu nieruchomości wywłaszczonych

·          wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie terenu w celu zakładania i przeprowadzenia na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń podziemnych i naziemnych oraz ustalanie odszkodowań za szkody powstałe na skutek zdarzeń, o których mowa wyżej  

        tel. 85-740-63-93

 

·          orzekanie o nieodpłatnym nabyciu własności gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania przekazanych uprzednio na własność państwa za świadczenia emerytalne

·          prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej

·          wyrażanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu

        tel. 85-732-84-03

 

·          aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcanie tego prawa w prawo własności na gruntach Skarbu Państwa 85 740-63-93

·          prowadzenie postępowań dotyczących regulacji prawnej gruntów zajętych pod drogi publiczne   tel. 85-732-45-98

 

·          gospodarowanie mieniem powiatu 

        tel. 85-740-63-93

 

·          prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz postępowań dotyczących scaleń, wymian i rekultywacji gruntów
tel. 85-740-63-99

- Prowadzenie postępowania odszkodowawczego za grunty zajęte pod drogi publiczne - 85 732-95-66

 

 

Szczegółowy  wykaz  zadań  realizowanych  przez  WYDZIAŁ  GEODEZJI, KATASTRU  I  NIERUCHOMOŚCI   określa  Regulamin  Organizacyjny  Starostwa Powiatowego  w  Białymstoku.

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Marek Falkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-03-2017

Data udostępnienia w BIP: 23-03-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 12-12-2018 14:03