Wydział Architektury

Wydział Architektury

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZADANIA WYDZIAŁU

Dyrektor Wydziału

Elżbieta  Karina  Kurzewska

III p., pokój  308,  tel. 85-740-39-72

Za-ca Dyrektora Wydziału

Anna  Misiuk

IIIp., pokój 308,  tel. 85-740-39-72

Do  zadań  WYDZIAŁU  ARCHITEKTURY  należy  realizacja  zadań  powiatu  i starostwa  w  zakresie :

 1. Zatwierdzanie projektów budowlanych.
 2. Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania obiektów i robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.
 5. Prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń i zgłoszeń.
 6. Współdziałanie i współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie działań kontrolnych ustalonych  w ustawie Prawo budowlane.
 7. Partnerska współpraca z organami gminnymi w dziedzinie urbanistyki i architektury.
 8. Wydawanie zaświadczeń z zakresu zagadnień związanych z projektowaniem, realizacją i utrzymaniem obiektów budowlanych.

             

307

 

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

Choroszcz (osoby fizyczne)

Supraśl (osoby fizyczne)

Poświętne

Suraż

Tykocin

 

85 740 39 77

306

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

Juchnowiec Kościelny (osoby fizyczne)

Wasilków (osoby fizyczne)

85 740 39 66

305

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

 

Zgłoszenia sieci

Udostępnianie informacji publicznej

Dobrzyniewo Duże

Zabłudów

 

wszystkie gminy

85 740 39 00

304

ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

wszystkie gminy

85 740 39 83

303

 

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

 

 

 

 

Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych

Pozwolenia na budowę sieci

Łapy

Supraśl (osoby prawne)

Choroszcz (osoby prawne)

Juchnowiec Kościelny (osoby prawne)

Wasilków (osoby prawne)

wszystkie gminy

wszystkie gminy

85 740 39 25

311

Pozwolenia na budowę instalacji gazowej

wszystkie gminy

85 740 39 98

310

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

Czarna Białostocka

Gródek

Michałowo

Turośń Kościelna

Zawady

Michałowo

85 740 39 86

309

Przeniesienia pozwoleń na budowę,

Odstępstwa do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Samodzielność lokali

Dodatki mieszkaniowe

wszystkie gminy

85 740 39 65

308

Dyrektor,  Zastępca Dyrektora

 

85 740 39 72

 

 

Działania te Wydział prowadzi w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
 8. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
 10. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 11. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
 12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 13. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Karina Kurzewska

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Karina kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-11-2017

Data udostępnienia w BIP: 23-03-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 05-07-2021 11:36