Wydział Architektury

Wydział Architektury

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZADANIA WYDZIAŁU

Dyrektor Wydziału

Elżbieta  Karina  Kurzewska

III p., pokój  313,  tel. 85-740-39-72

Za-ca Dyrektora Wydziału

Anna  Misiuk

IIIp., pokój 313,  tel. 85-740-39-72

Do  zadań  WYDZIAŁU  ARCHITEKTURY  należy  realizacja  zadań  powiatu  i           starostwa  w  zakresie :

 1. Zatwierdzanie projektów budowlanych.
 2. Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania obiektów i robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.
 5. Prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń i zgłoszeń.
 6. Współdziałanie i współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie działań kontrolnych ustalonych  w ustawie Prawo budowlane.
 7. Partnerska współpraca z organami gminnymi w dziedzinie urbanistyki i architektury.
 8. Wydawanie zaświadczeń z zakresu zagadnień związanych z projektowaniem, realizacją i utrzymaniem obiektów budowlanych.

Nr pokoju

Zakres

Gminy

Kontakt

3

Zgłoszenia robót budowlanych 

wszystkie gminy

85 740 39 83

301

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

Pozwolenia na budowę instalacji gazowej

Choroszcz, Poświętne, Suraż, Tykocin 

wszystkie gminy

85 740 39 77

302

Pozwolenia na budowę sieci, przeniesienie pozwoleń na budowę i zgłoszeń dotyczących budynków mieszkalnych

wszystkie gminy

85 740 39 66

302

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

Juchnowiec Kościelny Supraśl (osoby prawne)

85 740 39 66

303

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dot. budynków mieszkalnych

Zgłoszenia sieci

Odstępstwa do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Dobrzyniewo Duże, Michałowo, Supraśl  (osoby fizyczne)

wszystkie gminy

wszystkie gminy

85 740 39 00

 

85 740 39 00

85 740 39 00

305

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

Wasilków, Zabłudów

85 740 39 25

305

Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych

wszystkie gminy

85 740 39 25

311

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

Łapy, Turośń Kościelna, Gródek, Czarna Białostocka, Zawady

85 740 39 86

313

Dyrektor, Zastępca Dyrektora

 

85 740 39 72

 

Działania te Wydział prowadzi w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
 8. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
 10. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 11. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
 12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 13. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Karina Kurzewska

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Karina kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-11-2017

Data udostępnienia w BIP: 23-03-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 21-11-2017 08:21