Wydział Architektury

Wydział Architektury

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZADANIA WYDZIAŁU

Dyrektor Wydziału

Elżbieta  Karina  Kurzewska

III p., pokój  313,  tel. 85-740-39-72

 

Za-ca Dyrektora Wydziału

Anna  Misiuk

IIIp., pokój 313,  tel. 85-740-39-72

Do  zadań  WYDZIAŁU  ARCHITEKTURY  należy  realizacja  zadań  powiatu  i           starostwa  w  zakresie :

 1. Zatwierdzanie projektów budowlanych.
 2. Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania obiektów i robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.
 5. Prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń i zgłoszeń.
 6. Współdziałanie i współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie działań kontrolnych ustalonych  w ustawie Prawo budowlane.
 7. Partnerska współpraca z organami gminnymi w dziedzinie urbanistyki i architektury.
 8. Wydawanie zaświadczeń z zakresu zagadnień związanych z projektowaniem, realizacją i utrzymaniem obiektów budowlanych.

Nr pokoju

Zakres

Gminy

Kontakt

301

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

Pozwolenia na budowę instalacji gazowej

Choroszcz, Poświętne, Suraż, Tykocin 

wszystkie gminy

85 740 39 77

302

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

Juchnowiec Kościelny Wasilków, Zabłudów

85 740 39 66

303

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

 

Zgłoszenia sieci

Dobrzyniewo Duże, Michałowo, Supraśl  (osoby fizyczne)

wszystkie gminy

85 740 39 00

 

85 740 39 00

304

Zgłoszenia robót budowlanych 

wszystkie gminy

85 740 39 83

305

Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych

Pozwolenia na budowę sieci, oraz pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

wszystkie gminy

wszystkie gminy, Supraśl (osoby prawne)

85 740 39 25

311

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczące budynków mieszkalnych

Łapy, Turośń Kościelna, Gródek, Czarna Białostocka, Zawady

85 740 39 86

312

Przeniesienia pozwoleń na budowę,

Odstępstwa do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

wszystkie gminy

85740 39 65

313

Dyrektor, Zastępca Dyrektora

 

85 740 39 72

Działania te Wydział prowadzi w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
 8. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
 10. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 11. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
 12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 13. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Karina Kurzewska

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Karina kurzewska - Dyrektor Wydziału Architektury

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-11-2017

Data udostępnienia w BIP: 23-03-2005 00:00

Data modyfikacji informacji: 23-04-2018 14:06