UCHWAŁA NR XLVII/338/2021 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na łączny okres przekraczający 3 lata

UCHWAŁA NR XLVII/338/2021
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na łączny okres przekraczający 3 lata


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1


Wyraża się zgodę Zarządowi Powiatu Białostockiego na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o powierzchni użytkowej 16,07 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku określonym na 10,58 m2, znajdującego się na parterze budynku zlokalizowanego przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, na nieruchomości oznaczonej nr 587/2 o pow. 0,4329 ha, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00116347/8, w drodze bezprzetargowej, z dotychczasowym najemcą, na dalszy okres przekraczający 3 lata.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał:
Zenon Żukowski
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XLVII/338/2021


Powiat Białostocki jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 587/2 o pow. 0,4329 ha, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem. NZOZ PIGUŁKA Ciululko, Szpakowska sp. j. od 1 stycznia 2019 r. wynajmuje lokal o powierzchni użytkowej 16,07 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku określonym na 10,58 m2 wywiązując się z umowy bez zastrzeżeń. Umowa zawarta została do 31 grudnia 2021 r. Ponadto, najemca wynajmuje od wielu lat inny lokal w przedmiotowym budynku.

Pismem z dnia 4 sierpnia 2021 r. najemca złożył wniosek o przedłużenie dotychczas zawartych umów.

Według art. 12 pkt 8a ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Stosownie do art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Z uwagi na trudności w przeprowadzeniu przetargu wywołane epidemią COVID-19 oraz fakt, że dotychczasowy najemca prawidłowo wywiązuje się z zawartych umów najmu, wyrażenie zgody na dalszy najem przedmiotowego lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy znajduje uzasadnienie.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Podpisał:
Zenon Żukowski
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-08-2021

Data udostępnienia w BIP: 01-09-2021 08:13

Data modyfikacji informacji: 01-09-2021 08:13