UCHWAŁA NR XXV/195/2020 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 24 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.

Uchwała nr XXV/195/2020
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 24 marca 2020 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.

 


Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1571) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:


§ 1. W Statucie Powiatu Białostockiego stanowiącym załącznik do uchwały nr LXIV/445/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz.4141) w § 19 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:


„8. W przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia radnych lub mienia znacznych rozmiarów, sesje rady mogą odbywać się w ten sposób, że obecność radnych na sesjach potwierdzana jest za pomocą elektronicznych środków komunikacji. W takim przypadku radni zabierają głos i głosują zdalnie. Identyfikacja radnego i potwierdzenie jego obecności następuje w taki sposób, że radny loguje się do programu obsługującego sesje rady”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


                                                                     Podpisał:

                                                                 Zenon Żukowski

                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                     

                    

Uzasadnienie do Uchwały nr XXV/195/2020
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 24 marca 2020 r.        Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego w kraju nakłada na samorządy obowiązek podejmowania różnych działań, których celem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom powiatu. Jednych z takich rozwiązań jest stworzenie warunków formalnych do tego, aby sesje Rady Powiatu Białostockiego mogły odbywać się zdalnie – czyli za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Z analizy przeprowadzonej na potrzeby  niniejszej uchwały wynika, że taka sytuacja przy wykorzystaniu istniejących rozwiązań prawnych jest dopuszczalna.
        Co prawda art. 13 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że uchwały rady powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Czy zatem użyte słowo „w obecności” musi  oznaczać fizyczną obecność na sali, w której odbywa się sesja.  Należy przyjąć zatem, że w polskim systemie zwrot „obecność” nie oznacza tylko i wyłącznie fizycznego znajdowania się w miejscu odbywania sesji.
       Nie ma zatem prawnych przeszkód, aby statut  danej jednostki samorządu terytorialnego przewidywał możliwość zdalnego przeprowadzania sesji, z tym, że trzeba mieć świadomość, iż powinno mieć to miejsce jedynie w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia radnych lub innych osób, względnie mienia w znacznych rozmiarach.

                                                                           Podpisał:

                                                                    Zenon Żukowski

                                                                  Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-03-2020

Data udostępnienia w BIP: 25-03-2020 13:49

Data modyfikacji informacji: 25-03-2020 13:49