URP NR XXXVII/259/2017

UCHWAŁA NR XXXVII/259/2017

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 19 stycznia 2017 roku

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego

na lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Białostockiego na lata 2017 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 - 2020 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

 

 

Podpisał:

Zenon Żukowski

Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski -Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-01-2017

Data udostępnienia w BIP: 31-01-2017 10:51

Data modyfikacji informacji: 31-01-2017 10:51