URP Nr XLVII/431/10

Uchwała Nr XLVII/431/10
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
        Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i r 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwała ma zastosowanie do umarzania oraz udzielania innych ulg w zapłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi oraz jego jednostkom podległym, tj.:
1)             jednostkom budżetowym,
2)             samorządowym zakładom budżetowym.
§ 2
Ilekroć w uchwale mowa o:
1)     należności - rozumie się przez to należność pieniężną (należność główna) przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty - sumę tych należności ubocznych,
2)     minimalnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to kwotę wynagrodzenia określoną w odrębnych przepisach jako minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.
§ 3
1.     Należność może być umorzona w całości lub części, jeżeli:
1)       należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub egzekucyjnego,
2)       nie można ustalić dłużnika, bądź jego miejsca pobytu,
3)       dłużnik, będący osobą fizyczną, zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
4)       ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,
5)       uzasadnia to ważny interes publiczny,
6)       zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
7)       sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub sąd umorzył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
8)       dłużnik, będący osobą prawną, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności pieniężnej nie przechodzi na osoby trzecie,
9)       należność główna jestmniejsza lub równa kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu.
2.     W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 umorzenie należności pieniężnej może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek dłużnika, zawierający uzasadnienie, do którego załącza się dowody potwierdzające treść wniosku w zakresie istotnych przesłanek do podjęcia decyzji, w pozostałych przypadkach umorzenie może nastąpić także z urzędu.
3. Należność główna z tytułu odszkodowania za zagarnięcie mienia społecznego nie może być umorzona przed upływem 10 lat od daty popełnienia tego przestępstwa, chyba że zachodzą okoliczności określone w ust.1 pkt.3.
4. Należność główna z tytułu odpowiedzialności za niedobór mienia nie może być umorzona z przyczyny wskazanej w ust.1 pkt. 2.
§ 4
Organ właściwydo umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.
§ 5
1.     W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi lub interesem publicznym organ lub osoba uprawniona na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki.
2.     Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok.
3.     Okres spłaty należności, rozłożonej na raty, nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
4.     Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wyrażenia zgody do upływu terminu zapłaty.
5.     Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 4.
§ 6
1.     Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą. co do wszystkich zobowiązanych.
2.     Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.
§ 7
1.     Ustala się iż uprawnionymi do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności należności pieniężnych są::
a)     Starosta Powiatu do wysokości 8 - krotnego minimalnego wynagrodzenia,
b)     Zarząd Powiatu – powyżej 8-krotnego minimalnego wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku należności wynikających lub związanych z udzieleniem przez powiat pożyczki, poręczenia lub gwarancji, przekraczających kwotę 100 000 zł wymagana jest zgoda Rady Powiatu.
3.     Zarząd Powiatu może upoważnić kierowników jednostek podległych do umarzania należności i udzielania innych ulg w pełnym lub ograniczonym zakresie do wysokości 4 - krotnego minimalnego wynagrodzenia.
§ 8
1.     Umarzanie należności oraz udzielanie ulg, o których mowa w § 5 ust. 1 następuje w drodze pisemnego oświadczenia woli osób uprawnionych.
2.     Zarząd Powiatu w przedmiocie umorzeń oraz udzielania ulg podejmuje uchwalę.
§ 9
1.     Uprawniony organ lub osoba może cofnąć oświadczenie woli o umarzaniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w jej spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź że oświadczenie woli zostało złożone w wyniku przestępstwa, albo że dłużnik wprowadził ten organ lub osobę w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę złożenia oświadczenia woli.
2.     W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dłużnik jest zobowiązany do zwrotu należności pieniężnej w pełnej wysokości.
§10
1.     Kierownicy jednostek podległych oraz Starosta przedstawiają Zarządowi Powiatu półroczne sprawozdania dotyczące umorzonych należności i udzielonych ulg w ich spłacie do:
a)     15 lipca – za I półrocze,
b)     15 stycznia – za II półrocze.
2.     Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu zbiorcze sprawozdanie dotyczące umorzonych należności i przyznanych ulg w ich spłacie za każdy rok budżetowy w przedkładanym sprawozdaniu z wykonania budżetu w trybie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych.
3.     Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 i 2, wykazuje się narastająco od początku roku.
4.     Wzór sprawozdania określa się w załączniku do niniejszej uchwały,
 
§ 11
1.     Stosowanie ulg, o których mowa w uchwale, wobec przedsiębiorców w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) może stanowić pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).
2.     Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną lub korzystający z niej  przedkłada wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy organowi lub osobie udzielającej pomocy oświadczenie lub zaświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje o każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest udzielana pomoc de minimis.
3.     Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej oraz korzystający z takiej pomocy przedkładają oświadczenie, iż nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
§ 12
Traci moc uchwała Nr XL/360/2006 Rady Powiatu Białostockiego z dnia  25 maja 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 171, poz. 1581).
§ 13
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2010

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2010 00:00

Data modyfikacji informacji: 13-02-2012 15:05