URP Nr XLVII/430/10

UCHWAŁA NR XLVII/430/10  
Rady powiatu białostockiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i
Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568z z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz.230) uchwala się, co następuje:
§ 1
1.   Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za pierwsze półrocze winien obejmować:
 1) dochody budżetu Powiatu w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
2) wydatki budżetu powiatu w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
2.      Informacja winna składać się z trzech części:
1)   zestawienia dochodów, które obejmuje:
a)   plan według uchwały budżetowej,
b)   plan po zmianach,
c)   wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca,
d)   procent wykonania,
2)   zestawienia wydatków, które obejmuje:
 a)      plan według uchwały budżetowej,
 b)      plan po zmianach,
 c)      wykonanie według stanu na dzień 30 czerwca,
 d)      procent wykonania,
      3)   części opisowej.
§ 2
Określa się zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:
 1) część tabelaryczna, która prezentuje stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć
     objętych wieloletnią prognozą finansową,
 2) część opisowa.
 
§ 3
 
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze winna być w szczegółowości określonej jak w planie finansowo-rzeczowym oraz obejmować  na dzień 30 czerwca stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych, w szczegółowości obejmującej zobowiązania cywilnoprawne, publicznoprawne oraz zobowiązania wobec pracowników.
§ 4
Informację sporządza się w formie pisemnej.
§ 5
Przepis § 2 ma zastosowanie po raz pierwszy do zakresu informacji za pierwsze półrocze roku 2011.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2010

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2010 12:13

Data modyfikacji informacji: 07-07-2010 12:13