UCHWAŁA NR LXXXI/589/2023 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 19 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1543B w Choroszczy

UCHWAŁA NR LXXXI/589/2023 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1543B w Choroszczy


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 9 ust 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:


§1.

Po zapoznaniu się z petycją wniesioną w dniu 4 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia do planu inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na 2024 rok zadania: budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1543B na odcinku od nieruchomości Zastawie I nr 23 do skrzyżowania z ulicą Stefana Mikołaja Paca po stronie numerów parzystych, uznaje się, że petycja jest zasadna.


§2.

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.


§3.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji.


§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisał - Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

 


 

 


Załącznik do uchwały NR LXXXI/589/2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 października 2023

Uzasadnienie


W dniu 4 sierpnia 2023 roku do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęła petycja wniesiona przez mieszkańców miasta i gminy Choroszcz dotycząca wprowadzenia do planu inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na 2024 rok zadania: budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1543B na odcinku od nieruchomości Zastawie I nr 23 do skrzyżowania z ulicą Stefana Mikołaja Paca po stronie numerów parzystych.
Zgodnie z art. 9 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach oraz w związku z art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu rozpatruje petycje składane przez obywateli przy pomocy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z tym członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 11 października 2023 roku wnikliwie przeanalizowali informacje odnośnie budowy chodnika we wskazanym miejscu. Z informacji uzyskanych od Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wynika, że zadanie pn. „Opracowania dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1543B – ul. Zastawie II w Choroszczy wraz z budową chodnika do ul. Paca (Gm. Choroszcz)” było uwzględnione w budżecie powiatu na 2022 rok, jednak ze względu na brak pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji z Gminy Choroszcz odstąpiono od jej realizacji.

Należy zauważyć, iż warunki finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Powiatu Białostockiego zostały ustalone z włodarzami gmin wiele lat temu. Wszystkie zadania finansowane są w następujących proporcjach: 50% stanowi wkład własny powiatu i 50% pomoc finansowa gminy, na terenie której inwestycja jest realizowana. Zatem również powyższa inwestycja nie zostanie wykonana, jeżeli Gmina Choroszcz nie udzieli pomocy finansowej w wysokości 50% wartości zadania.

Biorąc powyższe po uwagę uznano, iż petycja jest zasadna.

Rada Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podejmuje niniejszą uchwałę uznając petycję za zasadną.

Podpisał - Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-10-2023

Data udostępnienia w BIP: 24-10-2023 10:21

Data modyfikacji informacji: 24-10-2023 10:21