XXIII/181/2004 z 16 12 2004

 

 

UCHWAŁA  NR XXIII /     181   / 2004

RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 16 grudnia 2004r.

 

 

zmieniająca uchwałę Nr XIX/158/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego -  „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne’’

 

Na podstawie art. 12  pkt 10a ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,  z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§1

 

W regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub maturalnego prowadzonych przez Powiat Białostocki, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/158/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania             i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego -  „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne’’ wprowadza się na następujące zmiany:

 

1. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

      „Uczeń będzie przedstawiał dowody uiszczenia opłaty co miesiąc, a jako okres

       rozliczeniowy w roku 2004 przyjmuje się okres od 8  września do 31 grudnia,

       natomiast od 1 stycznia 2005r. okres rozliczeniowy przyjmuje się jako kwartalny’’.

 

2. W § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

 

„4.  W przypadku przedłożenia przez ucznia dowodów uiszczenia opłaty na kwotę wyższą niż wynosi jego miesięczne stypendium, nadwyżka tej kwoty może stanowić podstawę do wypłaty przyznanego, a niewypłaconego stypendium za okres poprzedni.

 

„5.    W przypadku nie wykorzystania przez ucznia w okresie kwartału, przyznanego mu stypendium w całości, pula niewykorzystanych środków zostanie przeznaczona na stypendia dla osób z listy rezerwowej ujętych w protokole Komisji Stypendialnej’’.

  

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 21-03-2005 15:13

Data modyfikacji informacji: 21-03-2005 15:12