XIX/165/2004 z 26 08 2004

UCHWAŁA  NR XIX / 165 / 2004

RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego

 

                       Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty                                 

 (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r.           Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304            i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161 i Nr 145, poz. 1532) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 

 

 

     § 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

    § 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/184/2001 Rady Powiatu Białostockiego z dnia                  22 listopada 2001r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych tworzonych z dniem 1 września 2002r. zmieniona uchwałą Nr XXXVI/222/2002 z dnia 7 lutego 2002r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 6, poz. 127).

 

 

    § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

 

    § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 21-03-2005 13:52

Data modyfikacji informacji: 21-03-2005 13:48