XVII/148/2004 z 27 05 2004

Uchwała Nr XVII / 148 / 2004

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 27 maja 2004 roku

 

 

 

 

w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego.

 

 

 

           

            Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 99 poz. 1001) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 99 poz. 1001),

2) Centrum – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. 

 

§ 2. Jednostką prowadzącą mieszkania chronione jest Dom Dziecka w Krasnem.

 

§ 3. Mieszkania chronione o których mowa w § 2 przeznacza się:

1) wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze,

2)  osobom i rodzinom z terenu Powiatu Białostockiego będącymi ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.

 

§ 4. 1. Decyzje kierujące do mieszkania chronionego oraz ustalające odpłatność za pobyt w tym mieszkaniu wydaje Dyrektor Centrum działając z upoważnienia Starosty Białostockiego w formie decyzji administracyjnej w uzgodnieniu z osobą kierowaną.

2. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest czasowy i obejmuje okres oczekiwania na przydział mieszkania z zasobów komunalnych gminy bądź innych zasobów, bądź innego rozwiązania problemów mieszkaniowych osób, o których mowa w § 3 z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. W sytuacjach wymagających natychmiastowego udzielenia pomocy poprzez zapewnienie pomocy mieszkaniowej decyzję o umieszczeniu w mieszkaniu chronionym podejmuje Dyrektor Domu Dziecka o czym niezwłocznie powiadamia Centrum.

4. Pobyt wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w mieszkaniu chronionym nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, a w przypadku osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej nie dłużej niż 3 miesiące.

5. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, na wniosek osoby zainteresowanej, może zostać przedłużony okres pobytu w mieszkaniu chronionym.

6. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych mogą być zameldowane wyłącznie na czas określony nie dłużej niż określa to decyzja kierująca, o której mowa w ust. 1.

 

§ 5. Mieszkańcy obowiązani są do:

1)     utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach,

2)     przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz tworzenia najkorzystniejszych warunków aktywnego współuczestnictwa, wzajemnej pomocy,

3)     bezwzględnego realizowania ustalonego programu usamodzielnienia w przypadku wychowanków o których mowa w § 3 pkt 1,

4)     bezwzględnego realizowania ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym w przypadku osób o których mowa w §3 pkt 2,

5)     przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych,

6)     przestrzegania ciszy nocnej,

7)     współdziałania z pracownikami Centrum i wyznaczonymi opiekunami,

8)     natychmiastowego informowania Dyrektora Domu Dziecka w Krasnem w przypadku wystąpienia usterek natury technicznej lub incydentów ze strony współmieszkańców.

 

§ 6. Odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym ustala się w wysokości niżej określonych stawek:

1)     czynszu ustalonego zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Nr 82/2003 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Białostockiego,

2)     energii, wody i gazu wg zużycia,

3)     centralnego ogrzewania wg stawki określonej przez Dyrektora Domu Dziecka w Krasnem na podstawie kalkulacji kosztów ogrzewania.

 

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej, można całkowicie lub częściowo zwolnić z ustalonej odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym osoby i rodziny, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż kryterium dochodowe, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy.

 

§ 8. We wszystkich nie unormowanych niniejszą Uchwałą sprawach rozstrzyga Dyrektor Domu Dziecka w Krasnem.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 Przewodniczący Rady

Adam Andrzej Kałużyński

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 24-03-2005 13:52

Data modyfikacji informacji: 24-03-2005 13:48