XVII/147/2004 z 27 05 2004

Uchwała Nr XVII / 147/ 2004

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 27 maja 2004 roku

 

 

 

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

 

 

           

            Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 81 ust. 6 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 99 poz. 1001) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1)     ustawa – ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 99 poz. 1001),

2)     placówka – placówka opiekuńczo – wychowawcza, o której mowa w art. 80 ust. 1 ustawy, w której przebywa dziecko lub osoba pełnoletnia, której miejscem zamieszkania przed skierowaniem był Powiat Białostocki,

3)     dziecko – dziecko skierowane do placówki opiekuńczo – wychowawczej, o której mowa w pkt. 2 i w niej przebywające,

4)     osoba pełnoletnia – wychowanek placówki, o której mowa w pkt 2, przebywający w tej placówce po uzyskaniu pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczął naukę  przed osiągnięciem pełnoletności,

5)     dochód dziecka – dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka,

6)     opłata ponoszona przez rodziców dziecka lub osoby pełnoletnie – wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej ustalonego przez Starostę Powiatu Białostockiego i ogłoszonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy,

7)     opłata ponoszona przez opiekunów prawnych lub kuratorów oraz osoby pełnoletnie – 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby pełnoletniej,

8)     Centrum – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. 

 

§ 2. 1. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej, w tym także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłaty, mogą ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z tej opłaty.

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust. 1, może nastąpić na wniosek osób wymienionych w ust. 1 lub w wyjątkowych sytuacjach z urzędu ze względu na ich trudną sytuację materialną.

 

§ 3. 1. Decyzje administracyjne w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat podejmuje Dyrektor Centrum działając z upoważnienia Starosty Białostockiego.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez właściwy ośrodek pomocy społecznej wg miejsca zamieszkania osób wymienionych w § 2 ust. 1 lub przez pracownika Centrum.  

 

§ 4. Decyzje administracyjne w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat Dyrektor Centrum podejmuje na czas określony, nie dłużej niż na 1 rok.

 

§ 5. 1. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą być całkowicie zwolnieni z opłaty za pobyt ich dziecka w placówce, jeżeli ich dochód nie przekracza lub jest równy kryterium dochodowemu rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1.

2. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej, o których mowa w § 2 ust. 1 mogą być częściowo zwolnieni z opłaty za pobyt ich dziecka w placówce, jeżeli ich dochód przekracza kryterium dochodowe rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy ale nie przekracza 375% tego kryterium, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.  Kryteria uprawniające do częściowego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce i wysokość tego zwolnienia określa Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Przy ustalaniu dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny nie uwzględnia się świadczeń, które otrzymują rodzice na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, Dz. U. z 2004r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593)  przysługujących na dziecko, którego dotyczy całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty.

4. Rodzice dziecka o których mowa w ust. 2, są całkowicie zwolnieni z opłaty w przypadku gdy dziecko przebywa pod ich opieką, za zgodą Sądu (np. w okresie ferii, świąt, wakacji lub innych wolnych dni), za okres pobytu dziecka w rodzinie, jeżeli jest on dłuższy niż 7 dni.

5. Na wniosek rodziców, o którym mowa w ust. 2, lub z urzędu, możliwe jest całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt dziecka w placówce, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, w szczególności z powodu:

1) występowania okoliczności, które spowodowały istotne pogorszenie sytuacji materialnej osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, np. klęska żywiołowa lub ekologiczna i inne zdarzenia losowe,

2) przewlekłej choroby, niepełnosprawności lub innych okoliczności które spowodowały znaczny wzrost kosztów utrzymania,

3) samotnego sprawowania opieki nad innymi dziećmi,

4) ponoszenia odpłatności za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, rodzinie zastępczej i innych,

5) braku możliwości osiągania dochodu ustalonego w wysokości określonej w art. 8 ust. 9 ustawy z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego.

 

            § 6. 1. Rodzice, o których mowa w § 5 ust. 1, którzy dysponują rentą rodziną na dziecko lub kwotą odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka nie mogą być całkowicie zwolnieni z opłaty a wysokość częściowej odpłatności nie może być niższa niż dochody dziecka.

2. Rodzice, o których mowa w § 5 ust. 2, którzy dysponują dochodem dziecka mogą być zwolnieni z ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce do kwoty nie niższej niż 150% dochodu dziecka.

 

§ 7. 1. Opiekunowie prawni lub kuratorzy mogą być częściowo zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w placówce, jeżeli udokumentują uzasadnione wydatki na pokrycie niezbędnych potrzeb dziecka, których nie są w stanie pokryć z dochodów dziecka po wniesieniu opłaty o której mowa w § 1 pkt 7.

2. Częściowe zwolnienie z opłaty o której mowa w ust. 1 może nastąpić wyłącznie na wniosek opiekuna prawnego lub kuratora.

3. Podjecie decyzji w sprawie częściowego zwolnienia z opłat opiekunów prawnych lub kuratorów za pobyt dziecka w placówce nie wymaga przeprowadzenia u tych osób rodzinnego wywiadu środowiskowego.

4.  Opiekunowie prawni lub kuratorzy mogą być całkowicie zwolnieni z opłaty na ich wniosek, w przypadku gdy dziecko przebywa pod ich opieką lub ponoszą pełny koszt pobytu dziecka poza placówką, za zgodą Dyrektora placówki (np. w okresie ferii, świąt, wakacji lub innych wolnych dni), za okres pobytu dziecka poza placówką, jeżeli jest on dłuższy niż 7 dni.

 

§ 8. 1. Osoby pełnoletnie mogą być częściowo zwolnione z opłaty za pobyt w placówce, jeżeli udokumentują uzasadnione wydatki na pokrycie niezbędnych potrzeb, których nie są w stanie pokryć z dochodów własnych po wniesieniu opłaty, o której mowa w § 1 pkt 7.

2. Częściowe zwolnienie z opłaty o której mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie na wniosek osoby pełnoletniej. Wniosek ten może zostać rozpatrzony po zaopiniowaniu przez Dyrektora placówki.

3. Decyzje w sprawie częściowego zwolnienia osoby pełnoletniej z opłaty mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez właściwy ośrodek pomocy społecznej wg miejsca położenia placówki, w której przebywa osoba pełnoletnia, przez pracownika socjalnego tej placówki lub pracownika Centrum.  

4. Osoba pełnoletnia, o której mowa w ust. 2, jest całkowicie zwolniona z opłaty w przypadku gdy przebywa poza placówką za zgodą Dyrektora placówki (np. w okresie ferii, świąt, wakacji lub innych wolnych dni), za okres pobytu tej osoby poza placówką, jeżeli jest on dłuższy niż 7 dni.

 

§ 9. 1. Wysokość opłaty po zastosowaniu częściowego zwolnienia z opłaty za niepełny miesiąc pobytu dziecka w placówce ustala się w wysokości iloczynu 1/30 kwoty ustalonej i ilości dni pobytu.

2. Wysokość opłaty po zastosowaniu częściowego zwolnienia z odpłatności za pobyt dziecka w placówce oraz wysokość opłaty za niepełny miesiąc pobytu  zaokrągla się do pełnych złotych.

 

§ 10. O całkowitym zwolnieniu z opłaty osób o których mowa w § 2 ust. 1, organ podejmujący decyzję powiadamia właściwą instytucję wypłacającą świadczenia, które otrzymują rodzice na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, Dz. U. z 2004r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593).

 

§ 11. W 2004r. warunki częściowego lub całkowitego zwalniania osób o których mowa w niniejszej Uchwale,  z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce określone niniejszą Uchwałą dotyczą wszystkich rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów dzieci i osób pełnoletnich przebywających w placówkach funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 13. Z datą wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XLIV/264/2002 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 10 października 2002r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 79, poz. 1597).

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Adam Andrzej Kałużyński

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 24-03-2005 13:52

Data modyfikacji informacji: 24-03-2005 13:41