XVII/146/2004 z 27 05 2004

Uchwała Nr XVII / 146 / 2004

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 27 maja 2004 roku

 

 

 

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

 

 

           

            Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 79 ust. 6 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 99 poz. 1001) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1)     ustawa – ustawa z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 99 poz. 1001),

2)     rodzina zastępcza – rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem, rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem, rodzina zastępcza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem, w których przebywają dzieci lub osoby pełnoletnie, której miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w tych rodzinach był Powiat Białostocki oraz rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Białostockiego, w których dzieci zostały umieszczone przed dniem 1 stycznia 2004r.,

3)     dziecko – dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, o której mowa w pkt. 2 i w niej przebywające,

4)     osoba pełnoletnia – wychowanek rodziny zastępczej, o której mowa w pkt 2 przebywający w tej rodzinie po uzyskaniu pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczął naukę  przed osiągnięciem pełnoletności,

5)     opłata ponoszona przez rodziców dziecka lub osoby pełnoletnie – wysokość miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, przyznanej tej rodzinie zgodnie z art. 78 ustawy,

6)     Centrum – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. 

 

§ 2. 1. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej, w tym także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłaty, mogą ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z tej opłaty.

2. Całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty o której mowa w ust. 1 może nastąpić na wniosek osób wymienionych w ust. 1 lub w wyjątkowych sytuacjach z urzędu ze względu na ich trudną sytuację materialną.

§ 3. 1. Decyzje administracyjne w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat podejmuje Dyrektor Centrum, działając z upoważnienia Starosty Białostockiego.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez właściwy ośrodek pomocy społecznej wg miejsca zamieszkania osób wymienionych w § 2 ust. 1 lub przez pracownika Centrum.  

 

§ 4. Decyzje administracyjne w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat Dyrektor Centrum podejmuje na czas określony, nie dłużej niż na 1 rok.

 

§ 5. 1. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą być całkowicie zwolnieni z opłaty za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej, jeżeli ich dochód nie przekracza lub jest równy kryterium dochodowemu rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

2. Rodzice dziecka lub osoby pełnoletniej, o których mowa w § 2 ust. 1 mogą być częściowo zwolnieni z opłaty za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej, jeżeli ich dochód przekracza kryterium dochodowe rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy ale nie przekracza 200% tego kryterium.  Kryteria uprawniające do częściowego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość tego zwolnienia określa Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Na wniosek rodziców, o którym mowa w ust. 2, lub z urzędu, możliwe jest całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, w szczególności z powodu:

1) występowania okoliczności, które spowodowały istotne pogorszenie sytuacji materialnej osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, np. klęska żywiołowa lub ekologiczna i inne zdarzenia losowe,

2) przewlekłej choroby, niepełnosprawności lub innych okoliczności, które spowodowały znaczny wzrost kosztów utrzymania,

3) samotnego sprawowania opieki nad innymi dziećmi,

4) ponoszenia odpłatności za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, rodzinie zastępczej i innych,

5) braku możliwości osiągania dochodu ustalonego w wysokości określonej w art. 8 ust. 9 ustawy z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego.

 

§ 6. 1. Wysokość opłaty po zastosowaniu częściowego zwolnienia z opłaty za niepełny miesiąc pobytu dziecka w rodzinie zastępczej ustala się w wysokości iloczynu 1/30 kwoty ustalonej i ilości dni pobytu.

2. Wysokość opłaty po zastosowaniu częściowego zwolnienia z odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz wysokość opłaty za niepełny miesiąc pobytu  zaokrągla się do pełnych złotych.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

           Przewodniczący Rady

Adam Andrzej Kałużyński

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Marek Falkowski

Data udostępnienia w BIP: 24-03-2005 13:39

Data modyfikacji informacji: 24-03-2005 13:31