Uchwały Rady Powiatu rok 2009

WYKAZ  TERMINÓW  SESJI  RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO  ODBYTYCH  W  ROKU  2009

1. Sesja Nr XXVII z dnia 29 stycznia 2009 roku.

2. Sesja Nr XXVIII z dnia 26 lutego 2009 roku.

3. Sesja Nr XXIX z dnia 26 marca 2009 roku.

4. Sesja Nr XXX z dnia 30 kwietnia 2009 roku.

5. Sesja Nr XXXI z dnia 14 maja 2009 roku.

6. Sesja Nr XXXII z dnia 28 maja 2009 roku.

7.Sesja Nr XXXIII z dnia 25 czerwca 2009 roku.

8.Sesja Nr XXXIV z dnia 16 lipca 2009 roku.

9.Sesja Nr XXXV z dnia 03 września 2009 roku.

10.Sesja Nr XXXVI z dnia 24 wrzesnia 2009 roku.

11.Sesja Nr XXXVII z dnia 29 października 2009 roku.

12.Sesja Nr XXXVIII z dnia 26 listopada 2009 roku.

13.Sesja Nr XXXIX z dnia 10 grudnia 2009 roku.

14.Sesja Nr XL z dnia 17 grudnia 2009 roku.

 
 

 

 
Wykaz uchwał Rady Powiatu z roku 2009
Sesja Nr XXVII z dnia 29 stycznia 2009 r.
 
Uchwała Nr XXVII/268/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok
Uchwała Nr XXVII/269/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1396B w miejscowości Kulikówka wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb regulacji stanów własnościowych w pasie drogowym
Uchwała Nr XXVII/270/ 09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność
Uchwała Nr XXVII/271/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, stanowiącego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej
Uchwała Nr XXVII/272/09 Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 29 stycznia 2009 rokuw sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009
 
Uchwała Nr XXVII/273/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego    
Uchwała Nr XXVII/274/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2009 rok
Uchwała Nr XXVII/275/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XXVII/276/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XXVII/277/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XXVII/278/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego 
Uchwała Nr XXVII/279/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XXVII/280/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego

 

Sesja Nr XXVIII z dnia 26 lutego 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/281/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia i finansowania zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1534B do miejscowości Wólka Waniewska
Uchwała Nr XXVIII/282/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia  26 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu dotyczącego promocji wspólnych litewsko – polskich transgranicznych produktów turystycznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa
Uchwała Nr XXVIII/283/09 Rady Powiatu Białostockiegoz dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Technikum w Czarnej Białostockiej UCHWAŁA Nr XXVIII/284/ 09 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 26 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Centrum Edukacji w Supraślu
Uchwała Nr XXVIII/285/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009
Uchwała Nr XXVIII/286/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytów długoterminowych w 2009 roku
Uchwała  Nr XXVIII/287/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia  26 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu dofinansowania termomodernizacji budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach
Uchwała Nr XXVIII/288/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie Stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr XXVIII/289/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009-2012 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu pn. „Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”

 

Sesja Nr XXIX z dnia 26 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/290/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2009roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
Uchwała Nr XXIX/291/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Uchwała Nr XXIX/292/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Uchwała Nr XXIX/293/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Uchwała Nr XXIX/294/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009.
Uchwała Nr XXIX/295/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowaniaPowiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok.
 
 

Sesja Nr XXX z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr XXX/296/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu 2008 roku.
Uchwała Nr XXX/297/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2009 rokuzmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku
Uchwała Nr XXX/298/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2009 rokuw sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku ze zleceniem prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej. 
Uchwała Nr XXX/299/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005 – 2008”.

Uchwała Nr XXX/300/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2009 rokuw sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia usług geodezyjnych.

        Sesja Nr XXXI z dnia 14 maja 2009 r.

Uchwała Nr XXXI/301/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009.

Uchwała Nr XXXI/302/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

 

 

Sesja Nr XXXII z dnia 28 maja 2009 r.
Uchwała Nr XXXII/303/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXII/304/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2009 -2011 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n. „Zostań Przedsiębiorcą” realizowanego w ramach poddziałania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XXXII/305/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2009 rokuw sprawie powierzenia Gminie Gródek prowadzenia i finansowania zadania polegającego na wykonaniu naprawy nawierzchni żwirowej w ciągu drogi powiatowej Wierobie- Mostowlany.
Uchwała Nr XXXII/306/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2009 rokuw sprawie upoważnienia do zawarcia umowy oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością.

  Sesja Nr XXXIII z dnia 25 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXXIII/307/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 rokuw sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2008 rok.
Uchwała Nr XXXIII/308/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 rokuw sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXXIII/309/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
Uchwała Nr XXXIII/310/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 rokuw sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na lata 2009 -2011 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n. „Infokioski, czyli Powiatowy Urząd Pracy w Gminie” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XXXIII/311/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 rokuw sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIII/312/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 rokuw sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa ul. Piaskowej w Choroszczy”.
Uchwała Nr XXXIII/313/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 rokuw sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania „Chodnik w miejscowości Konowały”
Uchwała Nr XXXIII/314/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 rokuw sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009.
Uchwała Nr XXXIII/315/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 rokuo zmianie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.

Uchwała Nr XXXIII/316/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu finansowania opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B Księżyno-Pomigacze-Juraszki-droga Nr 1504B.

 

Sesja Nr XXXIV z dnia 16 lipca 2009 r.

Uchwała Nr XXXIV/317/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie podpisania Deklaracji o Współpracy Powiatu Białostockiego z Pays de la Bresse Bourguignonne we Francji.
Uchwała Nr XXXIV/318/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dąbrowskiemu.
Uchwała Nr XXXIV/319/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 16 lipca 2009 rokuw sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: „Administracja Samorządowa XXI wieku – @S21W” w ramach poddziałania 5.2.1. PO KL.
Uchwała Nr XXXIV/320/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 16 lipca 2009 rokuw sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009.

 

Sesja Nr XXXV z dnia 03 września 2009 r.

Uchwała Nr XXXV/321/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009 oraz sprostowania błędów w niektórych uchwałach.
Uchwała Nr XXXV/322/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.
Uchwała Nr XXXV/323/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 września 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1418 B Wasilków – Wólka Poduchowna – Mostek – Rybniki – Etap I.
Uchwała Nr XXXV/324/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 września 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1440 B na odcinku Topolany – dr. nr 65
Uchwała Nr XXXV/325/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 września 2009 roku w sprawie w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania zadania „Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Lipowej w Dobrzyniewie Dużym”.
Uchwała Nr XXXV/326/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.
Uchwała Nr XXXV/327/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 września 2009 rok zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
Uchwała Nr XXXV/328/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 września 2009 rok w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o  utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Uchwała Nr XXXV/329/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 września 2009 rok w sprawie nadania Statutu Technikum w Czarnej Białostockiej.
Uchwała Nr XXXV/330/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 września 2009 rok w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXV/331/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 września 2009 rok w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego

Sesja Nr XXXVI z dnia 24 września 2009 r.

Uchwała Nr XXXVI/332/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
Uchwała Nr XXXVI/333/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000 do km 0+300)”.
Uchwała Nr XXXVI/334/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
Uchwała Nr XXXVI/335/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową.
Uchwała Nr XXXVI/336/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
Uchwała Nr XXXVI/337/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
Uchwała Nr XXXVI/338/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.
Uchwała Nr XXXVI/339/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.
Uchwała Nr XXXVI/340/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Uchwała Nr XXXVI/341/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
Uchwała Nr XXXVI/342/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
Uchwała Nr XXXVI/343/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009 roku  w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
Uchwała Nr XXXVI/344/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu korzystania przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku z usług telefonii komórkowej.
Uchwała Nr XXXVI/345/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego.
 

Sesja Nr XXXVII z dnia 29 października 2009 r.

Uchwała Nr XXXVII/346/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przyjęcia „Programu promocji Powiatu Białostockiego” .
Uchwała Nr XXXVII/347/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXVII/348/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXXVII/349/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok.
Uchwała Nr XXXVII/350/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
Uchwała Nr XXXVII/351/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXVII/352/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009.
Uchwała Nr XXXVII/353/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XXXVII/354/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w kwestii przebiegu korytarza kolejowego „RAIL BALTICA".
Uchwała Nr XXXVII/355/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w kwestii odnowienia i uruchomienia przewozów na linii kolejowej Łapy – Śniadowo – Łomża (Ostrołęka).

 

Sesja Nr XXXVIII z dnia 26 listopada2009 r.

Uchwała Nr XXXVIII/356/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń majątku i interesów Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XXXVIII/357/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2009.
Uchwała Nr XXXVIII/358/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Białostockiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Uchwała Nr XXXVIII/359/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.
Uchwała Nr XXXVIII/360/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”.
Uchwała Nr XXXVIII/361/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy.
Uchwała Nr XXXVIII/362/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia prac geodezyjno –urządzenioworolnych na potrzeby rolnictwa.

Sesja Nr XXXIX z dnia 10 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XXXIX/363/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIX/364/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy, której realizacja i termin zapłaty nastąpi w 2010 roku.
Sesja Nr XL z dnia 17 grudnia 2009 r.
Uchwała Nr XL/365/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
Uchwała Nr XL/366/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
Uchwała Nr XL/367/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2010 rok.
Uchwała Nr XL/368/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XL/369/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XL/370/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XL/371/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XL/372/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XL/373/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XL/374/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XL/375/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: M. Kropiewnicka

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-02-2009

Data udostępnienia w BIP: 05-02-2009 09:24

Data modyfikacji informacji: 28-12-2009 10:10