Sesja Nr XXVI z 18.12.2008 r.

Or.V.0041-26/08
 
 
Protokół Nr XXVI / 08
z obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
 w dniu 18 grudnia 2008 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
Obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego III kadencji, w dniu 18 grudnia 2008 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3/.
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny był Pan Zdzisław Łukaszewicz /nieobecność usprawiedliwiona/.
Przewodniczący obrad odczytał projekt porządku dziennego XXVI Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu Zarządu poprosił o wprowadzenie do porządku obrad:
·         jako punkt 5: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność”.   
·         pkt 3 przeniesiono, jako pkt 20 w porządku obrad.
Wnioski zostały przyjęte do realizacji jednogłośnie, w zaproponowanym przez Pana Starostę brzmieniu.
Proponowany porządek obrad przyjęto, do realizacji, jednogłośnie w brzmieniu:
1.         Otwarcie obrad XXVI Sesji RPB.
2.         Przyjęcie porządku dziennego obrad
3.         Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych.
4.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.  
5.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
6.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
7.         Podjęcie uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.
8.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok.
9.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok.
10.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu białostockiego na 2009 rok.
11.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok.  
12.      Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.  
13.      Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.  
14.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”.  
15.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za 2008 rok.  
16.      Podjęcie 2 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej.  
17.      Podjęcie 6 uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za 2008 rok.  
18.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.  
19.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na rok 2009.  
20.      Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady Powiatu.
21.      Interpelacje i zapytania Radnych.
22.      Przyjęcie protokołu z XXV Sesji RPB.
23.      Sprawy różne.
24.      Zamknięcie obrad XXVI Sesji RPB.
                                                                 
Ad 3
                Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych.
Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku oraz ocenę realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych /zał. nr 4/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku powstał w 1999 roku. Z dniem 1 maja 1999 roku zaistniała jednostka organizacyjna Powiatu Białostockiego powołana do życia uchwałą ówczesnej Rady Powiatu Białostockiego. Wcześniej funkcjonował, z jednej strony, pełnomocnik byłego Dyrektora Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Białymstoku – Pana Tadeusza Topczewskiego w mojej osobie, z drugiej strony, pełnomocnik Starosty Powiatu Białostockiego ds. tworzenia”.
Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zaprezentował zebranym w formie multimedialnej dokonania PZD w Białymstoku, w szczególności dotyczące roku 2008 /zał. nr 5/.
Powiat Białostocki Ziemski został utworzony na terenie 15 gmin. Jest największym terytorialnie powiatem w kraju. Posiadamy 1.100 km dróg. Zakres działania PZD reguluje w szczególności ustawa o drogach publicznych i w niej jeden bardzo charakterystyczny art. 20. PZD posiada kilkanaście komórek organizacyjnych, w których liniowymi jednostkami są obwody drogowo – mostowe utworzone na bazie byłych baz Dyrekcji Okręgowej w Surażu, Michałowie i w Białymstoku. Schemat organizacyjny jednostki wynika z możliwości, a nie z potrzeb jednostki. Sekcja techniczna liczy 6 osób – pracowników technicznych. Wydatki na drogi powiatowe w poszczególnych latach rosły systematycznie do roku 2007. Rok 2008 zapowiada się wyjątkowo rekordowo, bo wydatki są prawie na poziomie 17 mln zł ogółem. Przez pierwszych 5 lat istnienia PZD funkcjonowała tzw. subwencja drogowa. Aktualnie posiadamy 1.100,7 km dróg, z czego 1.020 km są to drogi poza granicami miast. Miast mamy 8. Są to miasta nie prezydenckie, a 80 kmto drogi zaliczone do ulic w miastach. W poszczególnych gminach mamy do czynienia z bardzo różną długością dróg. Potentatem jest Gmina Gródek, prawie 125 km dróg. Najmniej dróg jest na terenie Gminy Wasilków – nieco ponad 30 km. Powiat Białostocki zajmuje jedno z 3 pierwszych miejsc egzekwo z innymi powiatami Bialskim i Kieleckim, które mają również ponad 1.100 km dróg, a najmniejszy powiat w kraju liczy 71 km dróg powiatowych. Jest to Powiat Tatrzański. Na tle województwa podlaskiego jesteśmy liderem, jeśli chodzi o długość dróg powiatowych. Najmniej dróg ma Powiat Sejneński”.
Radny Pan Jan Ambrożej zapytał: „Chciałbym zapytać ile km dróg powiatowych znajduje się na terenie Gminy Michałowo z rozbiciem na drogi utwardzone i drogi żwirowe?”.
Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku  wyjaśnił, iż takich danych w chwili obecnej nie posiada, niemniej jednak odpowie w terminie późniejszym.
Radny Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski zapytał: „Ja chciałbym zapytać, czy są już jakieś efekty spotkania, które miało miejsce z Zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, jeśli chodzi o niszczenie dróg powiatowych przez pojazdy korzystające z zasobów leśnych”.
Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku  wyjaśnił: „Powiem od siebie tak, to, co obserwują Kierownicy Obwodów Drogowych – efektów nie ma. Lasy Państwowe twierdzą, że to nie oni wywożą drzewo z lasów. To są fizyczni najemnicy, którzy dysponują własnym sprzętem”.
Innych pytań i uwag nie odnotowano.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku oraz ocenę realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych.    
 
Ad 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.  
Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność /zał. nr 6/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Wieloletni Program Inwestycyjny należałoby dostosować do możliwości pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz przez Powiat Białostocki. Pragę Państwu zaprezentować tylko dwie zmiany. Pierwsza, w poz. nr 3, gdzie z odległego roku realizacji przewidzianego chyba na 2011 przesuwamy realizację na rok 2009 przebudowę drogi powiatowej 1282 B Bobrowniki – Łużany. Związane jest to z tym, że mamy szansę pozyskać środki z zewnątrz w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Druga zmiana dotyczy poz. 20 WPI przebudowa drogi powiatowej Wasilków -Mostek – Rybniki z uwzględnieniem przebudowy wraz z przebudową mostu przez rzekę Czarna koło miejscowości Sochonie. W roku 2009 w WPI pojawia się w pozycji A kwota 623.222zł, druga kwota w pozycji B 126.778 zł. Są to środki do pozyskania ewentualnie z budżetu gminy, na terenie, której będziemy realizować przebudowę drogi powiatowej i w pozycji C kwota 750.000zł do pozyskania ewentualnie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Kosztorys, który wykonaliśmy na tę okoliczność pokazuje, że za łączne te środki można byłoby przebudować most na rzece Czarna. Most jest nienormatywny od szeregu lat, 5t nośności, pomost drewniany, cztery belki stalowe. Jest na nim data 1932r.. Jeden z przyczółków pękł, skrzydełko się spaja i przemieszcza. Czas najwyższy coś z tym zrobić, tym bardziej, że rysuje się taka możliwość. Innych zmian w pozycji transport i łączność nie ma”.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
                Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008 – 2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź stwierdził, iż Komisja Budżetu i Finansów także wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/246/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność /zał. nr 7/.
 
Ad 5
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku / zał. nr 8/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w poprzednich dwóch uchwałach w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku wkradł się błąd w zał. nr 1- niewłaściwie został określony pkt 1. Niestety w uchwale Rady nie można tego sprostować jako oczywistej omyłki, stąd należy dokonać sprostowania przez podjęcie nowej uchwały, za co Państwa serdecznie przepraszam”.
Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/247/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku /zał. nr 9/.
 
Ad 6
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku /zał. nr 10/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado wyjątkowo w tym roku otrzymaliśmy informację o wysokości środków, jaką powiat będzie dysponował w roku następnym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym jest możliwość podjęcia w roku bieżącym i określenie wysokości środków na realizację zadań na rok następny i realizacja tych zadań możliwa będzie już od stycznia, a nie jak w latach poprzednich od kwietnia 2009 roku. W roku następnym będziemy dysponować kwotą funduszu w wysokości 1.846.696zł. Jest to kwota o około 1 mln zł mniejsza niż środki z roku 2008. W następnym roku na zabezpieczenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zgodnie ze zgłoszeniem przez PUP niezbędna kwota to 812.000zł i jest znacznie wyższa niż w roku bieżącym było to 483.495zł, ale środki PFRON powinny być inwestowane na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, bo tak stanowi ustawa. W związku z powyższym na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej możliwe jest przeznaczenie kwoty 1.034.696 zł, gdzie w roku 2008 była to kwota ponad 2.300.000zł. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków JST została zwiększona kwota na 1 uczestnika w WTZ. W związku z tym, po zabezpieczeniu zobowiązań dotyczących dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – kwoty 695.412zł możliwe jest zabezpieczenie pozostałych zadań w minimalnym stopniu. Liczymy, wzorem lat ubiegłych na zwiększenie środków PFRON w trakcie roku budżetowego, co pozwoli na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w tym zakresie.”
Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/248/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku /zał. nr 11/.
 
Ad 7            
Podjęcie uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok.
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska – Pani Monika Ratyńska zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok /zał. nr 12/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedstawiono Państwu projekt uchwały zawierający pięć załączników. Załącznik nr 1 to zestawienie przychodów i wydatków powiatowego funduszu, czyli plan finansowy. Planujemy, iż około 40.000zł z tego roku przejdzie na rok następny. Przychody ogółem wyniosą 480.000zł, tak, więc do podziału będzie 520.000zł, z czego 440.000zł na zadania modernizacyjne, a konkretnie na II etap termomodernizacji CKP w Łapach 200.000zł i na I etap termomodernizacji budynku LO w Łapach 240.000zł. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań, które będzie wykonywać Starostwo Powiatowe i tutaj 35.000zł na edukację ekologiczną oraz 40.000zł na inne zadania, tj. 30.000zł na uproszczone plany urządzania lasów i 10.000zł na opracowanie planu, który jest niezbędny do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Pozostałe załączniki do uchwały są analogiczne jak w poprzednich latach i są to kryteria kwalifikacji przedsięwzięć, priorytety, zasady oraz wzór wniosku na 2009 rok”.
Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
                Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Marek Żmujdzin.
                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/249/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok //zał. nr 13/.
 
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok /zał. nr 14/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedłożona Państwu uchwała określa stawkę dotacji przedmiotowej dla CKP na jedną godzinę nauczania oraz jedną godzinę nauki jazdy. Określone stawki są w tej samej wysokości, jak obowiązywały w bieżącym roku. Środki są zaplanowane w projekcie budżetu powiatu na 2009 roku.”
Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.
                Również Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok, o czym poinformowała zebranych Pani Anna Grycuk, jej Przewodnicząca.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/250/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2009 rok /zał. nr 15/.
 
 
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok /zał. nr 16/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przedłożona Państwu uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok uwzględnia dotację na funkcjonowanie internatu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, które wchodzi w skład gospodarstwa pomocniczego przy Centrum Edukacji w Supraślu. Stawki dotacji zostały ustalone w oparciu o planowany bon oświatowy na 2009 rok. Środki zaplanowano w projekcie budżetu na 2009 rok. Stawka dotacji nie przewyższa bonu oświatowego, który jest planowany na przyszły rok budżetowy”.
Pani Maria Marciszewska odpowiadając na pytanie Radnego Pana Zenona Żukowskiego wyjaśniła: „Na internat planowany bon oświatowy wynosi 6.439zł. Mamy 65 wychowanków w internacie, więc kwota subwencji wynosi 418.534zł, z tego 175.914zł planujemy, jako wydatki na wychowawców internatu, natomiast kwotę 242.620 zł stanowi dotacja przedmiotowa, którą będziemy przekazywali w formie dotacji określonej stawką, ujętą w projekcie tej uchwały. Natomiast na schronisko młodzieżowe jest to kwota 18.000zł, czyli 2,55zł na 1 łóżko dziennie, a schronisko funkcjonuje przez 3 miesiące.”
Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.
                Również Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok, o czym poinformowała zebranych Pani Anna Grycuk, jej Przewodnicząca.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/251/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok /zał. nr 17/.
 
Ad 10
                Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu białostockiego na 2009 rok.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu powiatu białostockiego na 2009 rok /zał. nr 18/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado przed uchwaleniem przez Wysoką Radę tejże uchwały pragnę tylko przypomnieć te najistotniejsze wielkości. Przedłożona na dzisiejszą Sesję uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2009 przewiduje planowane dochody w kwocie 77.026.815 zł, planowane wydatki w kwocie 79.526.815 zł. Jak widać uchwalany budżet będzie budżetem deficytowym. Planowany deficyt w kwocie 2.500.000zł zamierza się pokryć 5-letnim kredytem bankowym. W budżecie poza planowanymi wydatkami, które zostały zdefiniowane w odpowiednich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej planuje się rezerwę budżetową w kocie 3.450.000zł. Na tą rezerwę składają się takie wielkości, jak: rezerwa ogólna 650.000zł i rezerwy celowe 2.800.000zł. Wśród rezerw celowych przewidziana jest rezerwa w wysokości 2.000.000zł na wydatki inwestycyjne, głównie stanowiące udział środków własnych powiatu w realizacji projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i pochodzące z innych źródeł. To są zasadnicze wielkości. Budżet składa się z uchwały budżetowej, w której to uchwale Rada Powiatu upoważnia Zarząd do zaciągania zobowiązań. Chciałabym w tym miejscu zwrócić uwagę Państwa na pewne nowe w tym roku nowe uregulowanie, które uzyskało pozytywną opinię RIO, a mianowicie takie, że upoważnia się również Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań. Sądzę, że to upoważnienie, które Wysoka Rada zechce ustalić uprości podejmowanie decyzji w trakcie przeprowadzania procedur przetargowych. Ponieważ budżet był omawiany bardzo szczegółowo na posiedzeniach wszystkich stałych Komisji dodam tylko, że zgodnie z zał. nr 12, w którym to załączniku przedstawiona jest prognoza długu, tzn. konkretnie zadłużenia obecnego plus planowanego zadłużenia, to również uzyskaliśmy pozytywną opinię RIO odnośnie przedstawionej prognozy zadłużenia i wg tego zadłużenia wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych to jest stosunku długu do planowanych dochodów na rok 2009 to jest 4,3%, a wskaźnik obsługi zadłużenia 1,53%. Są to wskaźniki grubo poniżej wielkości dopuszczalnych ustawą o finansach publicznych. Na koniec dodam jeszcze, że projekt budżetu został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej i RIO, a konkretnie skład orzekający w osobach: Przewodniczący – Pan Bogusław Dębski, członkowie: Pani Agnieszka Gerasiumiuk, Pan Aleksander Piszczatowski uchwałą z dnia 9 grudnia 2008 roku wydała opinię pozytywną na temat przedłożonego projektu budżetu”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii do omawianego projektu uchwały przez wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź poinformował zebranych, iż Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2009 rok. Nadmienił także, iż w obradach Komisji uczestniczyli Przewodniczący wszystkich stałych Komisji Rady.
Komisja Rewizyjna również obradowała w tym temacie i wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2009 rok, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Jan Piotr Dajda.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu – Pan Marek Żmujdzin przedstawił zebranym pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały Rady.
Komisja Infrastruktury Technicznej także wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny również wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2009 rok, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca Komisji – Sylwia Rząca.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pan Jan Kaczmarek zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu powyższej uchwały.
Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zapoznała zebranych z pozytywną opinią Komisji do ww. projektu uchwały.
Radny Pan Zenon Żukowski zabierając głos stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado dostaliśmy informację, że rezerwa inwestycyjna, która jest stosunkowo duża, że będzie rozwiązywana, czy też będą modyfikacje przy tej rezerwie, gdzie Rada będzie o tym decydowała i chciałbym usłyszeć jednoznaczną opinię, że tak będzie”.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Z rezerwa budżetowa to jest tak, że zgodnie z art. 188 ust.2 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu dysponuje rezerwą, ale nie dysponuje rezerwą inwestycyjną. Każdą inną tak, natomiast, jeśli chodzi o inwestycje, z uwagi na to, że budżet jest uchwalany wg. takiej szczegółowości po stronie wydatków, że wyszczególnia się wydatki ogółem i to Rada ustala, w tym wydatki bieżące plis wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, czyli bez zgody Rady Zarząd, jako taki nie może np. sięgnąć do rezerwy i wprowadzić nowego zadania. To jest kompetencja Rady. Rada uchwala zał. Nr 3- imienny załącznik inwestycyjny, natomiast to, o czym mówiłam w swoim wystąpieniu, że jedynie Zarząd z upoważnienia Rady będzie mógł z zał nr 3 jakieś pieniądze przesunąć z jednego zadania do drugiego, ale w takim uzasadnieniu, że to wynika z przeprowadzonego przetargu i tu należy trochę zwiększyć, z jednego do drugiego trochę przesunąć. Nie może wprowadzać nowych zadań samodzielnie, nie może zadań wykreślać i nie może zwiększać zakresu rzeczowego.”
Pytań i uwag do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/252/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2009 rok /zał. nr 19/.
                Przewodniczący rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski podziękował Zarządowi oraz Pani Skarbnik za rzetelne przygotowanie projektu budżetu powiatu na 2009 rok, wszystkim Przewodniczącym Komisji za sprawne omówienie i wydanie opinii w tej sprawie oraz Wysokiej Radzie za sprawne podjęcie uchwały.
                Starosta Powiatu Białostockiego podziękował Wysokiej Radzie za bardzo sprawną pracę nad budżetem powiatu na wszystkich Komisjach Rady, za dużą życzliwość. Stwierdził, iż jest to kredyt zaufania dla Zarządu Powiatu, któremu wszyscy członkowie Zarządu Powiatu postarają się sprostać. Zadeklarował ponadto, iż wszystkie kwestie dotyczące budżetu powiatu będą jasno przedstawiane Radzie, by nie zawieść zaufania Rady Powiatu.
 
        Ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 11
                Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok. 
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok /zał. nr 20/.
                „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ostatnia zmiana w budżecie roku 2008 mieści się na jednej stronie i polega to na tym, że dosłownie na samym początku grudnia otrzymaliśmy jeszcze od Pana Ministra Finansów zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 11.750 zł, ponieważ nasze placówki oświatowe wcześniej zostały zaspokojone jeśli chodzi o wszystkie wydatki, stąd propozycja jest taka, że o kwotę 11.750zł zwiększa się plan dochodów w dziale subwencja oświatowa, co skutkuje tym, że zmniejsza się planowany deficyt na rok 2008 o kwotę 11.750zł, a zatem po zmianie deficyt budżetowy wyniesie 1.814.019 zł i oczywiście zostanie on pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich. Mam w tej chwili cichą nadzieję, że wykonany deficyt powinien być jeszcze mniejszy od planowanego deficytu”.
                Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź poinformował zebranych, iż Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok. 
Komisja Infrastruktury Technicznej także wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny również wydała pozytywną opinię do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok, o czym poinformowała zebranych Przewodnicząca Komisji – Sylwia Rząca.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/253/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2008 rok /zał. nr 21/.
 
Ad 12
                Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. 
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały Rady w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 /zał. nr 22/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado art. 191 ustawy o finansach publicznych daje takie prawo Wysokiej Radzie, ażeby ustalić niektóre wydatki, których wydatkowanie przedłuża się powyżej magicznej daty 31 grudnia 2008 roku. Stąd jest propozycja Zarządu Powiatu ażeby wydatki majątkowe, czyli wydatki na inwestycje w celu zapewnienia pewnej płynności zrealizowania tychże inwestycji przenieść na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2008. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do tej uchwały wymienione są wydatki inwestycyjne, to jest 5 inwestycji na drogach powiatowych na łączną kwotę 1.145.724zł i tutaj proponuje się, ażeby te kwoty można było wydatkować do końca roku 2009 oraz na remont odcinka drogi Zielona – Białystok do 30 czerwca roku 2009. Na innych inwestycjach, jak inwestycje Starostwa Powiatowego – tu chodzi o rozbudowę systemu alarmowego do budynku Starostwa Powiatowego – 11.000zł , na inwestycje oświaty – chodzi o inwestycję realizowaną w Michałowie w ZS przy ul. Sienkiewicza. Jest to II etap termomodernizacji budynku i ze względu na niepewne warunki atmosferyczne przedłuża się wydatkowanie kwoty 80.000zł. Jak również następują pewne problemy z dokończeniem opracowania dokumentacji projektowej dla Domu Pomocy Społecznej w Jałówce na budowę oczyszczalni ścieków oraz na przebudowę Filii DPS w Łaźniach na Ośrodek Wsparcia oraz niewydatkowana, a przeznaczona w budżecie bieżącego roku kwota dotacji dla SP ZOZ z 250.000zł nie wydatkowano kwotę 235.645zł i tak, aby można było płynnie i zgodnie z przeznaczeniem zagospodarować te środki, między innymi na zapewnienie wkładu własnego w realizacji projektu w ramach RPO przenieść je na rok 2009. Po podjęciu tej uchwały z datą 31 grudnia 2008 roku zostanie otwarte specjalne subkonto bankowe i te środki dokładnie w kwocie 1.512.259zł zostaną z budżetu przelane na to subkonto. Oczywiście te środki do czasu ich wydatkowania będą musiały jeszcze na siebie trochę zarobić w sensie odsetek bankowych, ewentualnych lokat, w zależności od harmonogramu ich wydatkowania, ale mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na zadania, które zostały przez Wysoką Radę uchwalone w załączniku nr 1 do tejże uchwały”.
                Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź poinformował zebranych, iż Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Komisja Infrastruktury Technicznej także wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny również wydała pozytywną opinię do projektu powyższej uchwały Rady.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/254/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 /zał. nr 23/.
 
Ad 13
                Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku. 
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku /zał. nr 24/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado kończy się kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku. Ponieważ Rada spotyka się średnio, co 2 miesiące, a jest związane to z bieżącą pracą Powiatowego Urzędu Pracy, stąd jest konieczność, by wybrać nową Radę. W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia wchodzą osoby powołane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o trójstronnej Komisji ds. społeczno – gospodarczych, terenowych struktur reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o trójstronnej Komisji ds. społeczno – gospodarczych, społeczno- zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych, organizacji pozarządowych zajmujących się statutową problematyką rynku pracy, a także jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo jest jeszcze taka komplikacja związana z tym, że w 1999 roku, kiedy powstawały powiaty była konieczność zawarcia porozumienia pomiędzy powiatem ziemskim a powiatem grodzkim i są jeszcze dodatkowe uregulowania, które normują tą sytuację. Wystąpiłem do tych wszystkich organizacji z prośbą o wytypowanie kandydatów do Rady, natomiast do Rady Powiatu zwracam się z prośbą o wytypowanie 2 kandydatów i podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku”.
Pan Jan Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy stwierdził, iż Komisja zajmowała się tym tematem, wydając pozytywną opinię do projektu omawianej uchwały. Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy przyjęła przy 1 głosie „wstrzymującym się” propozycję Radnego Pana Walentego Sica zgłoszenia z ramienia Komisji, jako kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku - Pana Jana Kaczmarka. Pan Jan Kaczmarek wyraził zgodę na kandydowanie.
                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zauważył, iż jeden kandydat został już zgłoszony przez Komisję. Poprosił Wysoką Radę o zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.
                Radny Pan Wojciech Bukłaha zgłosił kandydaturę Pana Zenona Żukowskiego, jako kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku. Radny Pan Zenon Żukowski wyraził zgodę na kandydowanie.
                Innych kandydatów nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do przegłosowania kandydatów. Kandydaturę Pana Jana Kaczmarka Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie. Kandydatura Pana Zenona Zukowskiego na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia została przyjęta przez Radę Powiatu Białostockiego przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/255/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów: Pana Jana Kaczmarka i Pana Zenona Żukowskiego  na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku /zał. nr 25/.
 
Ad 14
                Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”. 
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok” /zał. nr 26/.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado zgodnie z art.5 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przedłożony Wysokiej Radzie Program współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009. Program określa formy, zasady i zakres współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań publicznych ponadgminnych określonych w art.4 ustawy o samorządzie powiatowym. Program został uzgodniony z poszczególnymi wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz pozytywnie zaopiniowany w dniu 19 listopada 2008 roku przez Zespół Inicjatywno –Doradczo – Konsultacyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych”.
Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Ja nie mam pytania, ale mam propozycję, by w zakresie działań tych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zapisać promocję powiatu. Powiem, dlaczego akurat taki temat, nie dlatego i nie w zakresie takim, jak to robi Białystok, natomiast inne spojrzenie w kierunku promocji powiatu, inne spojrzenie i podanie tematu przez organizacje niekoniecznie związane z powiatem może nam przynieść dodatkowy i bardzo wymierny efekt. Wydaje mi się, że nasz powiat, jako największy powiat w Polsce powinien być tak postrzegany, że jest powiatem, który jest ważny w administracji kraju i sądzę, że można by było, ja nie mówię, o tym, że trzeba komuś to zlecić, ja tylko mówię o tym, że jeżeli ktoś się zgłosi z takim zagadnieniem, żeby umożliwić. To jest w zasadzie prośba, nie wiem, czy możemy o tym rozmawiać, bo Pani przygotowywała ten program...”.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Jeżeli można, może powiem tak, że jeżeli jest realizowany program, podpisywane są umowy z poszczególnymi organizacjami na realizację pewnych zadań, w umowie zawsze jest zawarty zapis o promocji powiatu, czyli przy każdej imprezie zawsze jest zapis o promocji powiatu przy wszystkich imprezach, które są zlecane organizacjom”.
Radny Pan Zenon Żukowski zauważył: „Nie o to mi chodziło, bo w §1 pkt 2 za priorytetowe zadania powiatu w ramach programu do realizacji na 2009 rok we współpracy z uczestnikami programu przyjmuje się... i tytułu pod nazwą promocja powiatu nie ma. To, że przy okazji... to nie znaczy, że jest temat. Jeśli ktoś się zgłosi z takim tematem, po prostu nie uzyska wsparcia. Ja nie mówię o tym, żeby robić to na wielką skalę, natomiast najwyższa pora, żeby wszyscy w Polsce zauważyli, że jest największy powiat w Polsce, że jest on na kresach ściany wschodniej, że należy przewidzieć sytuację taką, że trzeba wspomóc ten powiat w różnych zadaniach, które ma państwo w stosunku do samorządu. Myślę, że to jest naprawdę wartościowe. To jest propozycja, możemy na ten temat nie dyskutować, możemy przejść do tego, że zdania podstawowe są określone. Ja rozumiem, ale Pani pracowała nad tym. Z pełnym szacunkiem, bo rzeczywiście bardzo ważne są tutaj zadania są, natomiast wg. mnie nie ma tutaj jednego z również ważnych zadań, jakim jest promocja. Ja rozumiem też, że w budżecie powiatu mamy jakieś tam środki przeznaczone inaczej na promocję, ale mi chodzi o to, żeby umożliwić, jeśli się znajdzie ktoś chętny na to, żeby pokazać, że jest w Polsce taki piękny powiat na kresach ściany wschodniej, gdzie łączone są granice pomiędzy kulturami, bo to też jest istotne”.
Pani Maria Marciszewska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła: „Jeżeli Wysoka Rada chciałaby wprowadzić taki zapis, jako priorytet, w ustawie o samorządzie powiatowym jedno z zadań też jest promocja powiatu. My wybraliśmy takie, które uznaliśmy za najważniejsze, bo promocja powiatu w każdym zadaniu się zawiera, natomiast jeżeli by to miało być wyodrębnione zadanie, można to zmienić”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz włączając się do dyskusji zaznaczył: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, myślę tak, że z każdym rokiem nabywamy nową wiedzę, nowe doświadczenia, z tym, że ja proponowałbym potraktować to jako sygnał, bo każdy program my możemy modyfikować. Jest też cała procedura konsultacji w tym zakresie i może zaproponowałbym tak, żeby dzisiaj podjąć uchwałę w kwestii zatwierdzenia tego programu. Zapisać do protokołu oczywiście to, co Pan Zenon Żukowski wnosi i określić termin kilku miesięcy, żeby to przedyskutować, zobaczyć jak od strony prawnej to wygląda i powrócić do tematu modyfikując ten program”.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok”, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczmarek.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/256/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok” /zał. nr 27/.
 
Ad 15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za 2008 rok.  
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za 2008 rok zał. nr 28/. 
                „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w powiecie działają dwie Komisje. Jedna, to jest Komisja Bezpieczeństwa naszej Rady Powiatu, a druga, ponieważ zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa są traktowane coraz bardziej poważnie, od pewnego czasu, zgodnie z przepisami ustawowymi, istnieje też Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu przy Staroście Białostockim. Generalnie w skład tej Komisji, oprócz naszych dwóch Radnych, wchodzą przedstawiciele policji, straży, drogownictwa, prokuratury. Spotykamy się też z innymi osobami, instytucjami, które mają wpływ na bezpieczeństwo w powiecie. To bezpieczeństwo jest rozpatrywane pod różnymi kątami. Jako przykład podam tu sytuację w Szczecinie, gdzie opady śniegu spowodowały, że przez kilka dni nie było zasilania. Tą tematyką zajmowaliśmy się też u nas. Jak wynika z tych danych, nie jesteśmy przygotowaniu do kilkudniowej przerwy w dostawie prądu. Komisja ma obowiązek, żeby informować Wysoką Radę o swojej pracy i dlatego dzisiaj jest przygotowane sprawozdanie z tej pracy i projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za 2008 rok. W imieniu Zarządu proszę o podjęcie takiej uchwały.”.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.
 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/257/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za 2008 rok /zał. nr 29/.
 
Ad 16
Podjęcie 2 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej. 
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zreferował zebranym dwa projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej:
·       o powierzchni 3,30 m2 mieszczącej się w holu pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, stanowiącego własność Powiatu Białostockiego, wykorzystywanej do prowadzenia pośrednictwa ubezpieczeniowego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. /zał. nr 30/,
·       o powierzchni 3,30 m2 mieszczącej się w holu pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, stanowiącego własność Powiatu Białostockiego, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej - Kowalski Paweł Pośrednictwo Ubezpieczeniowe /zał. nr 31/.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w kwestiach majątkowych mamy takie uregulowania, że jest uchwała Rady Powiatu, która swoje uprawnienia przenosi na Zarząd. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że możemy wynajmować pomieszczenia na okres 3 lat. Ponieważ w przeszłości, głównie chodzi tu o gminy, były takie przypadki, że były wynajmowane pomieszczenia przez 3 lata, następnie była miesięczna przerwa, potem znowu wynajem przez 3 lata. Generalnie odbywało się to poza kontrolą Rady, stąd były takie sugestie, że wszystkie wynajmy, które przekraczają okres 3 lat powinni być akceptowane przez Wysoką Radę. Ponieważ Powiat Białostocki funkcjonuje już 10 lat, a w tym budynku jesteśmy gdzieś około 8 lat, stąd jest sytuacja taka, że gdy kończą się umowy dzierżawy występujemy do Państwa o wyrażenie zgody poprzez podjęcie stosownej uchwały. Tutaj są to zagadnienie stosunkowo małej skali, ponieważ chcemy wynająć niewielkie pomieszczenia, to są właściwie powierzchnie w piwnicy. Tam stoją biurka tych firm, które zajmują się ubezpieczeniem. Projektu uchwał zostały przygotowane, proszę Wysoką Radę o podjęcie tych uchwał”.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Roman Tadeusz Łudź poinformował zebranych, iż Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekty 2 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej.
Komisja Infrastruktury Technicznej także wydała pozytywne opinie do ww. projektów uchwał, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący Pan Tomasz Grzegorz Ołdytowski.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/258/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej o powierzchni 3,30 m2 mieszczącej się w holu pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, stanowiącego własność Powiatu Białostockiego, wykorzystywanej do prowadzenia pośrednictwa ubezpieczeniowego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. /zał. nr 32/.                     
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/259/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej o powierzchni 3,30 m2 mieszczącej się w holu pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, stanowiącego własność Powiatu Białostockiego, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej - Kowalski Paweł Pośrednictwo Ubezpieczeniowe /zał. nr 33/.
 
Ad 17
                Podjęcie 6 uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za 2008 rok. 
                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie sprawozdań z prac Komisji:
·       Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – Pana Romana Tadeusza Łudzia /zał. nr 34/,
·       Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Tomasza Grzegorza Ołdytowskiego /zał. nr 35/,
·       Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pana Jana Kaczmarka /zał. nr 36/,
·       Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu –Pana Marka Żmujdzin /zał. nr 37/,
·       Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Panią Annę Grycuk /zał. nr 38/,
·       Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Panią Sylwię Rzącę /zał. nr 39/.
 
Następnie, Wysoka Rada zapoznała się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji do omawianych sprawozdań z działalności Komisji.
Wobec braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania stosownych projektów uchwał:
 
Ø     Komisji Budżetu i Finansów  
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/260/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego/zał. nr 40/.
 
Ø     Komisji Infrastruktury Technicznej 
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/261/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego/zał. nr 41/.
 
Ø          Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy 
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/262/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 42/,
 
Ø          Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/263/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego/zał. nr 43/,
 
Ø          Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/264/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego  /zał. nr 44/,
 
Ø          Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/265/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego  /zał. nr 45/.
 
Ad 18
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Piotr Dajda przedstawił Wysokiej Radzie sprawozdanie roczne z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2008 rok /zał. nr 46/, prosząc o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
Jednocześnie poinformował Wysoką Radę, iż Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/266/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 47/.
 
 
Ad 19
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na rok 2009. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Piotr Dajda przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na rok 2009 /zał. nr 48/.
Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXVI/266/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na rok 2009 /zał. nr 49/.
 
Ad 20
Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady Powiatu.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 21 grudnia 2006 roku do 31 stycznia 2007 roku /zał. nr 50/.
W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 6 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:
·          majątkiem powiatowym,
·          drogami powiatowymi,
·          ochroną zdrowia i opieką społeczną,
·          oświatą, kulturą i sportem,
·          finansami i budżetem.
                                Ponadto Zarząd:
·       podjął uchwałę w sprawie przekazania sprzętu do używania przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku,
·       zapoznał się z korespondencją ze Spółką BIO-ENERGIA w sprawie rekomendacji dla realizacji inwestycji „Kompleks Biopaliwowo-Energetyczny Łapy”,
·       zapoznał się z pismem Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie posiedzenia polsko-litewskiej grupy roboczej ds. współpracy międzyregionalnej,
·       zapoznał się z informacją na temat audytów energetycznych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Białostockiego oraz wytypował jednostki do złożenia wniosków do RPO na dofinansowanie termomodernizacji,
·       udzielił pełnomocnictwa Radcy Prawnemu Hannie Nikitiuk do reprezentowania Powiatu Białostockiego przed instancjami sądowymi,
·       podpisał umowy z jednostkami prowadzonymi przez Powiat Białostocki na przekazanie dotacji z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
·       podpisał pismo w sprawie uwag do programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suraż,
·       przyznał premie za miesiąc listopad 2008 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Białostocki,
·       rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
·       udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
·       uczestniczył w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.
Starosta Powiatu oraz Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       Międzynarodowym Forum PPP „Współpraca sektora publicznego z prywatnym – idea partnerstwa”,
·       otwarciu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
·       podsumowaniu realizacji projektu programu Unii Europejskiej „Uprawianie sportów rekreacyjnych, bioróżnorodność” oraz różnorodność kulturowa” w Centrum Edukacji w Supraślu,
·       konferencji informacyjnej w sprawie trasy rowerowej obejmującej 5 województw Polski Wschodniej,
·       szkoleniu dotyczącym umiejętności w komunikowaniu się,
·       rozstrzygnięciu konkursu „Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska Powiatu Białostockiego” oraz „Estetyczne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne Powiatu Białostockiego,
·       uroczystości odsłonięcia Pomnika Niepodległości w Łapach,
·       uroczystościach obchodów 90-tej Rocznicy Narodowego Święta Niepodległości,
·       konferencji p.t.: „Via Carpatia – szansą rozwoju Polski Wschodniej”,
·       spotkaniu informacyjnym w ramach projektu „Wioski tematyczne na Podlasiu integracja poprzez działanie”,
·       uroczystości jubileuszu 15-lecia Budbaum S.A.,
·       uroczystym przekazaniu i poświęceniu pojazdów służbowych Policji współfinansowanych przez samorządy lokalne w 2008 roku,
·       spotkaniu z kombatantami i osobami represjonowanymi z okazji Roku Niepodległości. Spotkanie zorganizowało Starostwo Powiatowe w ZSM w Łapach,
·       koncercie chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z okazji 5 rocznicy działalności artystycznej Zespołu.
 
                Pytań i uwag nie zgłoszono.
 
                Rada Powiatu Białostockiego informację o pracach Zarządu Powiatu między Sesjami przyjęła do wiadomości.
 
 
Ad 21
                Interpelacje i zapytania Radnych.
                Radny Pan Ryszard Antoni Berensztejn zabierając głos stwierdził: „Chodzi mi o Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”- o jakie nieprawidłowości chodzi przy wydatkowaniu środków otrzymanych z budżetu powiatu”.
                Starosta Powiatu Białostockiego poinformował, iż odpowiedź w tej sprawie zostanie udzielona w przerwie, ponieważ wymaga zapoznania się z dokumentami.
                Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jest zima bezsprzecznie. Przy przymrozkach, jakie już się pokazały przez te kilka dni bardzo niebezpieczna drogą stał się odcinek drogi naszej powiatowej w miejscowości Dąbrówki. Tylko przez te dwa ostatnie przymrozki tam były zdarzenia losowe bardzo niepokojące. One, z tego, co mi mówią mieszkańcy związane były z tym, że ta nawierzchnia tylko, bo na tym odcinku poprawianym, nie wiem, z czym to się wiąże, czy to nie ma „szorstokości”, ja nie jestem fachowcem, Panie Dyrektorze proszę się ze mnie nie śmiać, ja tylko obawy mam takie, czy to nie jest przypadkiem tak, że ta szorstkość nawierzchni nie jest przypadkiem niewłaściwa, że coś się dzieje tam takiego, że było dachowanie, że były dwie stłuczki teraz przez parę dni, to znaczy, że jest coś niewłaściwego. Czy nie można by było tego poprawić, coś zmienić, może posypać. Ja nie wiem, nie znam tak dokładnie tego technicznego zagadnienia, ale proszę, by na tym odcinku to było poprawione”.
                Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja rozumiem, że chodzi o odcinek między Wasilkowem a Dąbrówkami. Jest to odcinek, który latem, my to nazywamy „intensywnie się pocił” po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia. To „pocenie się” ma też istotny wpływ na trwałość i żywotność tej nawierzchni. Faktem jest, że nadmiar emulsji powoduje to, że nawierzchnia staje się gładka, nieporowata, ale w momencie, kiedy jest ślisko zimą to niekoniecznie nawierzchnia zawiniła, tylko ewentualnie albo opad deszczu, albo szron, czy szać osadzająca się na nawierzchni i brak reakcji w odpowiednim czasie służb odpowiedzialnych. Tutaj, na Gminie Wasilków funkcjonuje podpisane porozumienie i umowa w zakresie zimowego utrzymania dróg. Ja spowoduję, że wystąpimy do tego, który na mocy porozumienia utrzymuje drogi powiatowe na gminie Wasilków, żeby stosunkowo szybciej reagował”.
                Radny Pan Zenon Żukowski dodał: „Nie o to chodzi, żeby zepchnąć odpowiedzialność, albo uczynić kogoś odpowiedzialnym za to, natomiast mi chodzi o to, czy można trwale zabezpieczyć się przed tego typu historiami, bo taj, jak powtórzę jeszcze raz tam, gdzie był opad rzeczywiście, wprawdzie był opad, ale powierzchnie asfaltowe obok były przejezdne i były technicznej jakości, takiej, że nie powodowały takiego problemu, natomiast tutaj był problem. Ja mówię o tym pod kątem technicznym, czy istnieje możliwość techniczna, ja rozumiem, że może nie teraz, może później, żeby coś z tym zrobić, bo ja rozumiem, że kierowca powinien przewidzieć sytuację, widząc nawierzchnię taką powinien zmniejszyć prędkość, wyhamować prawie do zera i wówczas przejechać i wtedy nie będzie wypadków. Ja to rozumiem, ale chodzi mi o poradę, co z tym zrobić, żeby w miarę możliwości ten teren był przejezdny”.
                Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski dodał: „Jeżeli nawierzchnia jest równa w przekroju poprzecznym i podłużnym a sprawia takie problemy, to z własnej inicjatywy ustawimy tam znaki ostrzegające kierowców „Uwaga śliska jezdnia”. To, co się robi na drogach powiatowych, jak również krajowych i wojewódzkich w okolicach dojazdów do mostów i na mostach, jeżeli jest odcinek trudny”.
 
Ad 22
                Przyjęcie protokołu z XXV Sesji RPB.
                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XXV Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji odbyła się w dniu 27 listopada 2008 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi jego treści? 
                Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXV/08 z dnia 27 listopada 2008 roku.
 
 
Ad 23
                Sprawy różne.
   W sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego - Pan Sławomir Gołaszewski zwrócił uwagę zebranych na korespondencję, która od ostatniej Sesji Rady Powiatu, wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Białymstoku, a mianowicie:
1)       pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sprawie odpisu postanowienia w sprawie skargi Pani Justyny Pryszmont /zał. nr 51/. Powyższe uzasadnienie znajduje się w Biurze Rady, jeżeli Radni mają życzenie mogą zapoznać  się z całością tych dokumentów.
2)       odpowiedź Zarządu Powiatu skierowana do Rady Gminy Michałowo w sprawie inwestycji drogowych /zał. nr 52/.
3)       pismo Klubu Radnych Rady Gminy Michałowo „Mała Ojczyzna” w sprawie modernizacji drogi powiatowej z Hieronimowa do Hoźnej przez Potokę /zał. nr 53/. Sprawa będzie przedmiotem obrad Zarządu Powiatu i zostanie udzielona pisemna odpowiedź zainteresowanym.
W sprawach różnych, Pan Walenty Sic poprosił o wyjaśnienie problemu „wgradzania” się w pas drogowy. „Mam zapytanie do Pana Dyrektora PZD. We wsi Wólka Waniewska są płoty „wgrodzone” w teren drogi. Z tego, co słyszałem, jest możliwość, żeby te osoby, które mają płoty w pasie drogowym, że mogą tą część wykupić. Chciałbym zapytać, co się w tym temacie dzieje, czy oni będą zmuszeni do usunięcia płotów, czy będą mogli wykupić grunt”.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jeżeli ktoś jest „wgrodzony” w pas drogowy, to najpierw jest o tym przede wszystkim informowany, a potem dalej zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Białostockiego, sprawę prowadzimy w ten sposób, że proponujemy zawarcie umowy dzierżawy i jeżeli płot nie przeszkadza funkcjonowaniu drogi i prowadzeniu ruchu drogowego i pieszego, to niech stoi, ale za stosowną opłatą. Takich sytuacji mamy coraz więcej, ponieważ coraz lepsze opracowania geodezyjne trafiają do Powiatowego Zarządu Dróg i w przypadku ujawnienia każdej takiej sytuacji podejmowane są takie czynności. Za pomocą umowy dzierżawy taki stan będzie utrzymywany, ale tylko do czasu, dopóki nie będzie potrzeba jakiejś przebudowy tej drogi”.
Radny Pan Marek Żmujdzin stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja nie mam pytań, ja chcę tylko poinformować Wysoką Radę o tym, czym się zajmowała ostatnio Komisja Rolnictwa. Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu zapoznała się z pismem dotyczącym wypłat świadczeń dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania ONW oraz jednogłośnie, pozytywnie wnioskuje do Starosty Powiatu Białostockiego o kontynuowanie prac oraz o przygotowanie projektu stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w tym zakresie. Ponadto Komisja zapoznała się z pismem Starostwa Powiatowego kierowanego do Wojewody Podlaskiego w sprawie wycinki drzew w Łużanach.”
Radny Pan Zenon Żukowski dodał ponadto: „Jeszcze w temacie Komisji Rolnictwa, jeżeli ktoś z Radnych będzie chętny, to zapraszamy na następną Komisję Rolnictwa, ponieważ na najbliższym posiedzeniu będzie bardzo ciekawy temat dotyczący utylizacji odpadów azbestowych. Temat bardzo nośny i bardzo ciekawy i mamy obiecaną bardzo ciekawą informację, jak można, w jaki sposób taniej i jak dużo utylizować te odpady na terenie Powiatu Białostockiego”.
 
Ad 24
Zamknięcie obrad XXVI Sesji RPB.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXVI Rady Powiatu III kadencji, w dniu 18 grudnia 2008 roku, o godz. 1311.
 
Podpisał: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: W. Sic

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-12-2008

Data udostępnienia w BIP: 06-02-2009 07:57

Data modyfikacji informacji: 06-02-2009 07:57