Uchwała nr LXXIX/ 576 /2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wniosku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 23 sierpnia 2023 r. nr FS.D.210.9674.2023

Uchwała nr LXXIX/576/2023
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 24 sierpnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wniosku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 23 sierpnia 2023 r. nr FS.D.210.9674.2023


Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Powiatu Białostockiego, stanowiącego załącznik do Uchwały nr LXIV/445/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r., poz. 4141, poz. 4446 i poz. 1723), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się stanowisko w sprawie wniosku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 23 sierpnia 2023 r. nr FS.D.210.9674.2023, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:
Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego


 

Załącznik do Uchwały Nr LXXIX/576/2023
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wniosku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 23 sierpnia 2023 r. nr FS.D.210.9674.2023 Rada Powiatu Białostockiego w odniesieniu do wniosku Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 23 sierpnia 2023 r. nr FS.D.210.9674.2023 podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uchwale nr LXXI/515/2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wniosku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Rada Powiatu Białostockiego odnosząc się do podniesionej w w/w wniosku kwestii najmu nieruchomości położonej w Supraślu składającej się z działek ewidencyjnych nr 164/20, 164/13 oraz 165/1, stanowiącej własność FSUSR przyjmuje, że oddanie nieruchomości w krótkotrwały najem nie będzie skutkować uznaniem przez Powiat Białostocki za wykorzystanie nieruchomości na inne cele niż cel, który uzasadniał udzielenie bonifikaty.

Podpisał:
Zenon Żukowski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-08-2023

Data udostępnienia w BIP: 16-10-2023 13:21

Data modyfikacji informacji: 16-10-2023 13:21