Plan Pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2024r

UCHWAŁA NR LXXXV/ 627 /2023

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2024 rok

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego Uchwałą nr LXIV/445/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r., poz. 4141 i poz. 4446), zmienionego uchwałą nr XXV/195/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 marca 2020 r., (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r., poz. 1723) oraz uchwałą nr XXXIX/276/2021 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 lutego 2021 r., (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r., poz. 794) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Plan pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2024 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał - Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 


 


Uzasadnienie do uchwały nr LXXXV/ 627 /2023 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 grudnia 2023 roku

 

w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2024 rok

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego Uchwałą nr LXIV/445/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego zmienionego uchwałą nr XXV/195/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 marca 2020 r. oraz uchwałą nr XXXIX/276/2021 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 lutego 2021 r., Rada Powiatu Białostockiego działa zgodnie z planem pracy uchwalonym w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnych, a następnie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Podpisał - Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Podpisał - Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-12-2023

Data udostępnienia w BIP: 04-01-2024 11:54

Data modyfikacji informacji: 04-01-2024 11:54