III Kadencja 2006-2010

 

Komisja rewizyjna

 

W celu kontrolowania działalności zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych rada powiatu powołuje komisję rewizyjną, wybierając ze swego grona przewodniczącego komisji oraz pozostałych członków. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Członkiem komisji rewizyjnej nie może być  przewodniczący i wiceprzewodniczący rady oraz radny będący członkiem zarządu.

 

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

Komisja działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radę powiatu. Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie kontroli.

 

 

Komisje rady powiatu

 

Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje roczne plany pracy i okresowe ( półroczne ) sprawozdania z działalności. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy komisji powoływanych przez radę określa statut powiatu. Pracami komisji kierują ich przewodniczący. Radny powinien być członkiem nie mniej niż dwóch komisji stałych.

 

Do zadań komisji stałych należy :

1.       przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady powiatu,

2.       występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3.       sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady,

4.       opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę powiatu, zarząd lub inne komisje,

5.       przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu dotyczących działalności rady i zarządu.

 

Rada Powiatu Białostockiego powołała następujące komisje :

1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja Infrastruktury Technicznej 
3. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
4. Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy
5. Komisja Budżetu i Finansów
6. Komisja Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu
7. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data udostępnienia w BIP: 15-11-2006 11:52

Data modyfikacji informacji: 28-02-2007 13:11