ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uchwała Nr 1566/2024

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 lutego 2024 roku

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023, poz. 571) oraz Uchwały Nr 1534/2024 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

 §1.

 1. Dokonuje się wyboru ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2024:
 2. Fundacja „Maratony Kresowe” w Białymstoku Międzynarodowe Rowerowe „Maratony Kresowe” i biegi „Kresowe Trail”- Supraśl – dofinansowanie w wysokości 4 000,00 zł,
 3. Klub Sportowy Turośnianka w Turośni Kościelnej „Organizacja turnieju sportowego dla grup dziecięcych w 2024 r. - dofinansowanie w wysokości 4 000,00 zł,
 4. Klub Sportowy „Hetman” „Turniej piłki nożnej oraz mecz pokazowy z okazji obchodów 65 – lecia powstania KS Hetman Tykocin” – dofinansowanie w wysokości 2 000,00 zł,
 5. Uczniowski Klub Żeglarski Michałowo w Michałowie „Organizacja i popularyzacja imprez sportowych w powiecie białostockim – Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Żeglarstwie 2024” – dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł,
 6. Klub Sportowy „Sumo Koluch” „VII Turniej Młodzi Wojownicy Podlasia w Koluchstyl” – dofinansowanie w wysokości 4 000,00 zł,
 7. Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego „Płomień” w Dobrzyniewie Dużym „Organizacja i popularyzacja imprez sportowych w powiecie białostockim – Turniej tenisa stołowego dzieci i młodzieży w Dobrzyniewie Dużym w 2024 roku” – dofinansowanie w wysokości 2 000,00 zł,
 8. Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Korona” Choroszcz w Choroszczy – „Piłkarska Retro Liga 2024 – sport, historia, 100 – lecie startu polskich olimpijczyków w Igrzyskach Olimpijskich” – dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł,
 9. Młodzieżowy Klub Sportowy „Sprząśla” w Supraślu „Przygotowanie i przeprowadzenie Zawodów Regionalnych i Towarzyskich w skokach przez przeszkody i w ujeżdżeniu– dofinansowanie w wysokości 4 000,00 zł,
 10. Fundacja Tworzywa w Supraślu „VII Supraski Maraton Leśny” – dofinansowanie w wysokości 4 000,00 zł.
 11. Uzasadnienie uchwały zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
                                                              §2.

Z podmiotami, o których mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres
i warunki realizacji zadania publicznego.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:

Jan Bolesław Perkowski – Starosta

Roman Czepe – Wicestarosta

Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu

Henryk Suchocki – Członek Zarządu

Jan Gradkowski – Członek Zarządu

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr 1566/2024

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 29 lutego 2024 r.

 

 

Uzasadnienie

 

Zarząd Powiatu Białostockiego zabezpieczył w budżecie Powiatu Białostockiego na 2024 rok na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na łączną kwotę 30 000,00 zł (29 000 zł na § 2820 – dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i 1 000 zł na § 2810 - dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji fundacjom). Komisja po zapoznaniu się z ofertami postanowiła rekomendować do dofinansowania 9 ofert na kwotę 30 000,00 zł z tym, że kwota dofinansowania dla stowarzyszeń wyniosła 22 000,00 zł, natomiast dla fundacji 8 000,00 zł.

Oferty rekomendowane przez Komisję spełniły wszystkie wymogi formalne oraz uzyskały odpowiednią liczbę punktów (wykaz uzyskanej punktacji znajduje się w protokole oraz zbiorczej karcie oceny merytorycznej ofert). Zarząd pozytywnie ocenił możliwość realizacji zadań określonych w przedłożonych ofertach. Wyłonione oferty są zgodne z celami, założeniami oraz zadaniami objętymi otwartym konkursem ofert.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Białostockiego dokonuje wyboru ofert zgodnie z § 1 uchwały. Z uwagi na fakt, iż złożone oferty przez dwie fundacje: „Fundację Maratony Kresowe” w Białymstoku i „Fundację Tworzywa” z Supraśla zostały wysoko ocenione przez Komisję i Zarząd, a kwota która została zabezpieczona na ten cel wynosiła jedynie 1 000,00 zł postanowiono przyznać wyższą dotację niż pierwotnie zakładano
i zwiększono ją do kwoty 8 000,00 zł. Uznano jednocześnie, iż kwota dotacji przyznana stowarzyszeniom jest wystarczająca do zrealizowania zadań im zleconych pomimo zmniejszania ogólnej kwoty o 7 000,00 zł.

W tej sytuacji postanowiono jak wyżej.

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski – Starosta

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski – Starosta, Roman Czepe – Wicestarosta, Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu, Henryk Suchocki – Członek Zarządu, Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Opublikował: Magdalena Korolczuk

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-02-2024

Data udostępnienia w BIP: 29-02-2024 14:46

Data modyfikacji informacji: 29-02-2024 14:46