ŚR.6222.11.2023 Obwieszczenie

ŚR.6222.11.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), art. 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego informuje, iż wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu o obsadzie 164 DJP na działce nr geodezyjny 49/3 obręb Średzińskie, gm. Suraż, pow. białostocki.

Z dokumentami zapoznać się można w: godzinach pracy urzędu, w pok. 308.

W sprawie można składać uwagi i wnioski.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej (na miejscu lub pocztą na adres tut. Starostwa);
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Powiatu Białostockiego.

Obwieszczenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku w dniu 05.01.2024 r.

Uwagi i wnioski składać można w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Z up. Starosty

Monika Ratyńska

DYREKTOR WYDZIAŁU

ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Kornel Rosiak

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-01-2024

Data udostępnienia w BIP: 05-01-2024 14:28

Data modyfikacji informacji: 05-01-2024 14:28