GKNII.683.45.2024

      Białystok, 30 stycznia 2024r.


Znak spr. GKNII.683.45.2024OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ,,k.p.a.”, w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r., poz. 344 ze zm.)


STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
ZAWIADAMIA


Tomasza Lecha, że w dniu 30 stycznia 2024r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 17/1 o powierzchni 0,0419 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Machnacz,  gm. Czarna Białostocka, przejętą na własność Gminy Czarna Białostocka na mocy ostatecznej decyzji Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 27 listopada 2023r. nr AR.6740.3.8.2023  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej  przebudowę  z budową drogi gminnej – ulica Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności, zwana dalej ,,decyzją zrid”.

Ponadto, Starosta Powiatu Białostockiego informuje, że na podstawie art. 10 k.p.a., strony oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznawać się z aktami sprawy i wypowiadać się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Wydziału Geodezji, Katastru   i Nieruchomości  tut. Starostwa, przy ul. J.K.Branickiego 13 w Białymstoku (pokój 108)  w godzinach 800 – 1530 (poniedziałek) lub 730 – 1500 (wtorek – piątek) i wnosić ewentualne uwagi  i zastrzeżenia, w toku całego postępowania odszkodowawczego.

Stosownie do art. 49 § 1 i 2 k.p.a., zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Niniejsze  obwieszczenie  zostaje  podane  do  publicznej wiadomości, ze względu na nieustalony adres zamieszkania Tomasza Lecha, na okres 14 dni, w terminie od 30 stycznia 2024r. do 13 lutego 2024r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: www.http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 14 lutego 2024r.

Z up. STAROSTY
mgr Małgorzata Pogorzelska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Geodezji, Katastru i NieruchomościMetryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. STAROSTY mgr Małgorzata Pogorzelska Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-01-2024

Data udostępnienia w BIP: 30-01-2024 12:53

Data modyfikacji informacji: 30-01-2024 12:53