GKNI.6620.5.42-50.2019

                                                                 

                               

                                                                                                                Białystok, dnia 10.01.2024 r.

GKNI.6620.5.42-50.2019

 

                                                                                

 

 

                         INFORMACJA STAROSTY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

 

Zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752) informuję, że w terminie od 31 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r. (15 dni roboczych) w godzinach od 8:00 do 15:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój nr 109, będą wyłożone do wglądu osób zainteresowanych projekty operatów opisowo-kartograficznych ewidencji gruntów i budynków obrębów Szerenosy, Juchnowiec Dolny, Biele, Wólka, Rostołty, Klewinowo, Tryczówka, Wojszki, Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny.

 

Dokumentacja projektu operatu opisowo-kartograficznego, składająca się z:

  • rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali;
  • kartoteki budynków, kartoteki lokali;
  • mapy ewidencyjnej;

sporządzona została przez firmę: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn; na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.).

W terminie, o którym mowa powyżej, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projektach operatów opisowo-kartograficznych obrębów SZERENOSY, JUCHNOWIEC DOLNY, BIELE, WÓLKA, ROSTOŁTY, KLEWINOWO, TRYCZÓWKA, WOJSZKI, ZŁOTNIKI może zapoznać się z projektem, uzyskać niezbędne wyjaśnienia oraz zgłosić uwagi do tych danych.

W myśl przepisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r., poz.  2185 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego umożliwi udostępnienie projektów operatów opisowo-kartograficznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. projekty zostaną udostępnione na stronie internetowej http://bialystok.geoportal2.pl/map/www/mapap.php, jednakże w/w udostępnienie będzie realizowane z zachowaniem ochrony danych osobowych
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

 

W interesie zainteresowanych leży skorzystanie z tego prawa, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym powyżej nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania.

Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku współwłaścicieli, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami są wszystkie strony. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

      

Po upływie 15 dni roboczych od zakończenia okresu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane zawarte w ewidencji gruntów
i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym informacji, o której mowa powyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzygnie Starosta Powiatu Białostockiego
w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po w/w terminie traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Starosta Powiatu Białostockiego
Jan Bolesław Perkowski

 

Ewentualne zarzuty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego - Jan Bolesław Perkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-01-2024

Data udostępnienia w BIP: 16-01-2024 09:17

Data modyfikacji informacji: 22-01-2024 11:46