WG-VI.7534.169.2022.PŁK

Białystok. 21 listopada 2022 r.


WOJEWODA PODLASKI
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3


WG-VI.7534.169.2022.PŁK


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, t.j.) - zwanej dalej "k.p.a.", zawiadamiam, że Wojewoda Podlaski po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego w dniu 18 listopada 2022 r. wydał decyzję znak: WG-VI.7534.169.2022.PŁK. utrzymującą w mocy decyzję Starosty Powiatu Białostockiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 3 października 2022 r., znak GKNII.6821.26.2022, odmawiającej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 64/13 o powierzchni 0,0624 ha, położonej w obrębie Zaścianki, gm. Supraśl, w celu przeprowadzenia przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE DN63 o długości 31 m.


Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 w Punkcie Obsługi Klienta, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem prowadzącym sprawę (tel. 85 7439 324).


Ewentualne udostępnienie odpisu decyzji odbywa się na wniosek strony w sposób i formie określonej we wniosku, zgodnie z art. 49b k.p.a.
Decyzja Wojewody Podlaskiego jest decyzją ostateczną, na którą przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie decyzji przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Dzień publicznego ogłoszenia: 25 listopada 2022 r.

Z upoważnienia Wojewody Podlaskiego

Sławomir Ignatowicz

Kierownik Oddziału w Wydziale Nieruchomości i Geodezji

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z upoważnienia Wojewody Podlaskiego Sławomir Ignatowicz Kierownik Oddziału w Wydziale Nieruchomości i Geodezji

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-11-2022

Data udostępnienia w BIP: 25-11-2022 11:33

Data modyfikacji informacji: 25-11-2022 11:34