AB-II.7821.9.2022.KG

Białystok, 19 sierpnia 2022 r.PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
AB-II.7821.9.2022.KG


OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO


Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Podlaski, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, dnia 18 sierpnia 2022 r. wydał decyzję znak: AB-II.7821.9.2022.KG uchylającą w całości decyzję Starosty Białostockiego z dnia 30 marca 2022 r., znak: AR.6740.3.23.2021, udzielającą Burmistrzowi Choroszczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi gminnej ulicy Diamentowej w Krupnikach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Z treścią decyzji można zapoznać się w:
- Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, po uprzednim telefonicznym ustaleniu daty i godziny wizyty pod nr tel. 85 74 39 267,
- Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, pok. 11, w godz. 8.00-14.00.
Niniejsza decyzja Wojewody Podlaskiego jest decyzją ostateczną. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Informuję, że doręczenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w stosunku do innych stron postępowania niż wnioskodawca uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, Starostwie Powiatowym w Białymstoku oraz w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, na stronie internetowej BIP tych urzędów, a także w prasie lokalnej (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 11 f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2017 r. o sygn. akt II OPS 2/16).


Dzień publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń: 25 sierpnia 2022 r.


Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Magda Leonowicz
Kierownik Oddziału
w Wydziale Architektury i Budownictwa

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO Magda Leonowicz Kierownik Oddziału w Wydziale Architektury i Budownictwa

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-08-2022

Data udostępnienia w BIP: 25-08-2022 09:12

Data modyfikacji informacji: 25-08-2022 09:17