Projekt budżetu na rok 2017

UCHWAŁA NR 466/2016

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz Uchwały Nr L/462/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu zmienionej Uchwałą Nr XV/95/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 roku, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustala się:

1) Projekt budżetu powiatu na rok 2017 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami – stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Uzasadnienie z objaśnieniami do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się:

1) Radzie Powiatu Białostockiego.

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisali:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta, Jolanta Den – Wicestarosta, Jan Kaczan – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-11-2016

Data udostępnienia w BIP: 26-04-2017 14:05

Data modyfikacji informacji: 26-04-2017 14:05