Budżet Powiatu na rok 2017

Uchwała Nr XXXVII/256/2017

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 19 stycznia 2017 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości       130 153 916 zł, z tego:

- bieżące w wysokości                       107 165 238 zł,

- majątkowe w wysokości                   22 988 678 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości      141 653 916 zł, z tego:

- bieżące w wysokości                        98 079 778 zł,

- majątkowe w wysokości                   43 574 138 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości         -    150 000 zł,

2)   celową w wysokości         - 3 380 000 zł,

- z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie – 230 000 zł,

b) wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach                                                                                   – 3 000 000 zł,

c) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie                          –   150 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 11 500 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 11 500 000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11 500 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie   2 000 000 zł,

2)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   - w kwocie 11 500 000 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowm, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 400 000 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 400 000 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł i wydatki w kwocie 500 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 12. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody                                        1 681 000 zł,

- koszty i inne obciążenia                 1 756 100 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a)         sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu            - w kwocie   2 000 000 zł;

b)        sfinansowanie planowanego deficytu budżetu             - w kwocie 11 500 000 zł

 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami,

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 400 000 zł.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Zenon Żukowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-01-2017

Data udostępnienia w BIP: 25-01-2017 12:40

Data modyfikacji informacji: 08-05-2017 14:20