Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2016 rok

INFORMACJA
ZARZĄDU  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO
    Na  podstawie  art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego przedstawia  do publicznej wiadomości – poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 oraz na stronie internetowej www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl - informację za 2016 r:

I.    Wykonanie budżetu Powiatu Białostockiego  za 2016 rok:

    Dochody:

1.    Plan dochodów  po zmianach                 124 679 182,29 zł    
2.    Wykonanie dochodów                        132 630 449,34 zł
Wydatki:
1.    Plan wydatków po zmianach                    133 827 702,29 zł
2.    Wykonanie wydatków                    124 119 163,15 zł    
Wynik budżetu (+ nadwyżka/ - deficyt)
1.    Planowany wynik                                     - 9 148 520,00 zł
2.    Wykonany wynik                                       + 8 511 286,19 zł

II.    Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:                1 052 357,75 zł

III.    Wymagalne zobowiązania budżetu powiatu na 31.12.2016 r.          0 zł

IV.    Kwota dotacji otrzymanych w 2016 roku z budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                 14 814 341,11 zł


V.    Kwota dotacji udzielonych w 2016 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego                                       1 760 298,50 zł

(szczegółowe zestawienie w Załączniku Nr 3 Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok – uchwała Nr 544/2017  Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30  marca 2017  r. – Biuletyn Informacji Publicznej


VI.    Udzielone poręczenia i gwarancje                
Zgodnie z Uchwałą Nr 407/2016 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 22 sierpnia 2016 roku zostało udzielone poręczenie kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach do kwoty 400 000 zł.


VII.    Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki prawne, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty


1.    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia:

 

Zakłady Włókiennicze „Miwena” sp. z o.o. w Michałowie

23 842,52

umorzenie

wykreślenie z właściwego rejestru osób prawnych

„Polpled” sp. z o.o. w Białymstoku

4 009,15

umorzenie

wykreślenie z właściwego rejestru osób prawnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

50 828,09

umorzenie

ważny interes dłużnika

Jarosław Sokół

21 549,36

umorzenie

bezskuteczność

Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:

 

 

Piotr Gaponiuk

rozłożenie na raty

Józef Malinowski, Jacek Lubecki spółka cywilna „POZ”

rozłożenie na raty

Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

 

 

 

 

Zakłady Włókiennicze „Miwena” sp. z o.o. w Michałowie

23 842,52

umorzenie

wykreślenie z właściwego rejestru osób prawnych

„Polpled” sp. z o.o. w Białymstoku

4 009,15

umorzenie

wykreślenie z właściwego rejestru osób prawnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

50 828,09

umorzenie

ważny interes dłużnika

Jarosław Sokół

21 549,36

umorzenie

bezskuteczność

Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

 

 

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:

 

 

Piotr Gaponiuk

rozłożenie na raty

Józef Malinowski, Jacek Lubecki spółka cywilna „POZ”

rozłożenie na raty

Podstawa prawna: art.37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

 

 

 VIII. Osoby prawne i fizyczne, którym udzielono pomocy publicznej – z budżetu powiatu – nie udzielono z państwowych funduszy celowych – wg załącznika

 

 

 

Podpisali:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu

 

IIIOsoby prawne i fizyczne, którym udzielono pomocy publicznej – z budżetu powiatu – nie udzielono z państwowych funduszy celowych – wg załącznika

 

 

Podpisali:

Antoni Pełkowski – Starosta

Jolanta Den – Wicestarosta

Jan Kaczan – Członek Zarządu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski – Starosta, Jolanta Den - Wicestarosta, Jan Kaczan – Członek Zarządu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-06-2017

Data udostępnienia w BIP: 01-06-2017 08:45

Data modyfikacji informacji: 01-06-2017 08:45