Uchwała NR XVIII/123/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 - 2020

UCHWAŁA NR XVIII/123/2016

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia  21 stycznia 2016 roku

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego

na lata 2016 - 2020

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późń.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150), Rada Powiatu Białostockiego postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/225/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

 

 

Podpisała:

Pani Anna Grycuk

Przewodnicząca Rady

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk Przewodnicząca Rady

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-01-2016

Data udostępnienia w BIP: 10-02-2016 14:07

Data modyfikacji informacji: 10-02-2016 14:07