Kontrole zewnętrzne Starostwa przeprowadzone w roku 2020


Instytucje kontroli zewnętrznej przeprowadziły w 2020 r. następujące kontrole:


1.    W dniu 19 lutego 2020 r. z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przy udziale starszego inspektora wojewódzkiego, Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Białymstoku oraz członka  Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej
w Białymstoku została przeprowadzona kontrola przebiegu kwalifikacji wojskowej oraz działalności powiatowych komisji lekarskich na terenie województwa podlaskiego. Przedmiotem kontroli były sprawy organizacyjne dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2020 r. oraz prowadzenie dokumentacji związanej
z kwalifikacją wojskową. Stwierdzono, że zadania związane z kwalifikacją wojskową (w tym przeprowadzenie badań i ustalanie zdolności do czynnej służby wojskowej oraz zakładanie ewidencji wojskowej) przebiegały sprawnie i bez zakłóceń.
W ocenie kontrolujących zabezpieczenie, sposób przygotowania oraz organizacja pracy przy kwalifikacji wojskowej w 2020 r. nie budziły zastrzeżeń, a dokumentacja w tym zakresie była prowadzona prawidłowo. Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie. Kontrolujący na bieżąco udzielali instruktażu
w zakresie kontrolowanej problematyki.

2.    W dniu 2 marca 2020 r. została przeprowadzona kontrola przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Białostockiego. Przedmiotem kontroli były sprawy organizacyjne dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2020 r. oraz prowadzenie dokumentacji związanej z kwalifikacją wojskową. Stwierdzono, że zadania związane z przeprowadzaniem badań, ustalaniem zdolności do czynnej służby wojskowej oraz zakładanie ewidencji wojskowej przebiegały sprawnie. Zabezpieczenie kwalifikacji wojskowej pod względem medycznym i organizacyjnym nie budziło zastrzeżeń. Listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej uzupełniane były na bieżąco. Wynagrodzenie członków komisji było zgodne ze stawkami ustalanymi przez Wojewodę Podlaskiego na 2020 r. Sposób przygotowania i organizacja pracy były prawidłowe. Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań.

3.    NIK w 2020 r. kontrolowała realizację zadań mających na celu zachowanie trwałości
projektu dotyczącego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz działania podejmowane na rzecz efektywnego funkcjonowania Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, w tym rozwoju infrastruktury towarzyszącej. Kontrolą objęto lata 2016-2020 (I kwartał). NIK wniosła o: zobowiązanie PZD w Białymstoku do przeprowadzania okresowych kontroli dróg powiatowych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, realizację obowiązków dotyczących utrzymania w stanie niepogorszonym infrastruktury powstałej w ramach projektu, dokonywanie oceny stanu technicznego trasy rowerowej.

4.    27 lipca 2020 r. otrzymano protokół z kontroli realizacji procedur dotyczących obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych. Kontrola wskazała na konieczność: weryfikowania treści przyjmowanych zgłoszeń prac geodezyjnych także w zakresie wykazywania realistycznych terminów wykonania zgłaszanych prac, wykazywania 1 celu zgłaszanych prac, wyjaśnienia niepobierania opłaty z tytułu uwierzytelnienia dokumentacji dla zamawiającego na wniosek z 15 maja 2015 r., wezwania wykonawcy zgłoszonej w 2015 r. pracy do przekazania do zasobu ośrodka dokumentacji wynikowej pracy a w przypadku nieprzekazania dokumentacji – sporządzenia wniosku w trybie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.    W dniu 7 września 2020 r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę w zakresie stanu zachowania zabytku – dworu zlokalizowanego na terenie parku podworskiego w Krasnem, gm. Zabłudów z lat 1935-1937 wpisanego do rejestru zabytków. Zalecono: udrożnienie orynnowania poprzez usunięcie zalegających w nim zanieczyszczeń, uzupełnienie rynien i przedłużenie rur spustowych, usunięcie szczelnej opaski wokół budynku, usunięcie zieleni rosnącej w bezpośrednim sąsiedztwie dworu przy elewacji północno-zachodniej po uprzednim uzyskaniu zezwoleń Podlaskiego WKZ, wykonanie ekspertyzy mykologiczno-konstrukcyjnej, wykonanie projektu budowlanego remontu przedmiotowego budynku w oparciu o wyniki i zalecenia ekspertyzy technicznej, uzyskanie  pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych mających na celu poprawę stanu technicznego przedmiotowego zabytku w oparciu o ww. projekt budowlany, wykonanie robót.

6.    W dniach 15 i 17.09.2020 r. PIP Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadził kontrolę ustalenia stanu przestrzegania przepisów zapewniających osobom pracującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, regulacji dotyczących umów cywilnoprawnych i wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz danych zawartych w druku ZUS-IWA. W czasie kontroli udzielono porad z zakresu BHP i prawnej ochrony pracy. W ramach przeprowadzonej kontroli nakazano: dokonać oceny i udokumentować ryzyko zawodowe występujące w Starostwie Powiatowym w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Ponadto wniesiono o zamieszczanie w umowach zlecenia (i o świadczenie usług) zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc postanowień zapewniających wypłatę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej co najmniej raz w miesiącu.

7.    NIK przeprowadziła kontrolę dotyczącą „Eliminowania z ruchu drogowego kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków odurzających”.
W protokole zostały sformułowane następujące wnioski: oświadczenia kandydatów na kierowcę powinny być weryfikowane przy pomocy funkcjonalności Sprawdź ograniczenia systemu informatycznego Kierowca, w przypadkach wskazanych
w art. 102 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz pkt 3 ustawy o kierujących należy wydawać decyzje administracyjne o zatrzymaniu prawa jazdy.
Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-03-2021

Data udostępnienia w BIP: 25-03-2021 18:18

Data modyfikacji informacji: 25-03-2021 18:18