Kontrole zewnętrzne Starostwa przeprowadzone w roku 2019


Instytucje kontroli zewnętrznej przeprowadziły w 2019 r. następujące kontrole:

1.    W dniu 13 lutego 2019 r. z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przy udziale starszego inspektora wojewódzkiego, Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Białymstoku oraz członka  Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Białymstoku została przeprowadzona kontrola przebiegu kwalifikacji wojskowej oraz działalności powiatowych komisji lekarskich na terenie województwa podlaskiego. Przedmiotem kontroli były sprawy organizacyjne dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2019 r. oraz prowadzenie dokumentacji związanej z kwalifikacją wojskową. Stwierdzono, że zadania związane z kwalifikacją wojskową (w tym przeprowadzenie badań i ustalanie zdolności do czynnej służby wojskowej oraz zakładanie ewidencji wojskowej) przebiegały bardzo sprawnie i bez zakłóceń. W ocenie kontrolujących zabezpieczenie kwalifikacji wojskowej, sposób przygotowania oraz organizacja pracy przy kwalifikacji wojskowej w 2019 r. nie budziły zastrzeżeń, a dokumentacja w tym zakresie była prowadzona prawidłowo. Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie. Osobom wizytowanym kontrolujący na bieżąco udzielali instruktażu w całym zakresie kontrolowanej problematyki.

2.    W dniach 18-22.03.2019 r. pracownicy Departamentu ds. Kontroli i Windykacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadzili kontrolę dotyczącą ustalenia stanu faktycznego i prawnego w zakresie wydatkowania przez Powiat Białostocki środków PFRON przekazanych według algorytmu i wydatkowanych w 20158 r. na realizację ustawowych zadań tj. przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zgodnie z art. 12a oraz 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.). Kontrolą objęto Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. Przeprowadzona kontrola stwierdziła, że: nie było przypadków stwierdzenia nieprawidłowości w złożonych do PUP wnioskach, PUP w ustawowym terminie informował pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wzywał do negocjacji warunków umowy, umowy były zawierane zgodnie z obowiązującymi przepisami, PUP występował do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskami o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku, refundacja była rozliczana w oparciu o dane zawarte we wniosku i w umowie, pracodawcy dołączali zaświadczenia o pomocy de minimis oraz informacje o innej pomocy, w kontrolowanym okresie nie wpłynęły skargi dotyczące realizacji zadania. W przypadku jednej z umów, z uwagi na niedopełnienie przez Pracodawcę zobowiązań wynikających z umowy kontrola wniosła o zwrot na rachunek bankowy Funduszu środków finansowych. Postępowanie w sprawie o zwrot środków Funduszu zostało umorzone.   

3.    W dniu 27 lutego 2019 r. z upoważnienia Wojewody Podlaskiego została przeprowadzona kontrola przebiegu kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego w czasie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku. Przedmiotem kontroli były sprawy organizacyjne dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2019 r. oraz prowadzenie dokumentacji związanej z kwalifikacją wojskową. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Dokumentacja była prowadzona prawidłowo. Nie zgłoszono uwag do sposobu przygotowania, organizacji i przebiegu prac związanych z kwalifikacją wojskową.

4.    W dniu 13 kwietnia 2019 r. została przeprowadzona kontrola przebiegu kwalifikacji wojskowej oraz działalności powiatowych komisji lekarskich na terenie województwa podlaskiego w czasie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku. Kontrolowana dokumentacja była prowadzona prawidłowo. Nie zgłoszono uwag
do sposobu przygotowania, organizacji oraz przebiegu prac związanych
z kwalifikacją wojskową.

5.    W dniach 5 i 12 czerwca 2019 r. została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrola dotycząca realizacji zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem oraz prowadzeniem ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców za okres od 19 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Wykonywanie zadań oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

6.    W dniach od 13 czerwca do 14 sierpnia 2019 r. została przeprowadzona kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie „Wyposażenie Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach”. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

7.    W dniu 26 czerwca 2019 r. została przeprowadzona kontrola Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca organizacji i sposobu przyjmowania skarg i wniosków za okres od 01.01.2018 do 17.06.2019 r. Wykonywanie zadań oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

8.    W okresie od 4 października do 4 grudnia 2019 r. została przeprowadzona kontrola Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku dotycząca przestrzegania przez administrację geodezyjno-kartograficzną przepisów dotyczących geodezji i kartografii. Wykonywanie zadań oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

9.    W dniach od 14 października 2019 r. do dnia 10 stycznia 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Powiatu Białostockiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. Przeprowadzona kontrola wskazała: Skarbnikowi Powiatu i głównemu księgowemu Starostwa na wyeliminowanie nieprawidłowości i uchybień w zakresie ewidencjonowania operacji w księgach rachunkowych, usunięcie z zakładowego planu kont Starostwa kont 770 i 771, ustalanie planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w kwotach mających odzwierciedlenie w wartości umów zawartych na wykonanie zadań objętych wykazem wydatków niewygasających, uchybienia w zakresie sprawozdawczości, zobowiązanie kierowników wydziałów do przekazywania informacji stanowiących podstawę zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umów w terminach zapewniających dokonanie tych zwrotów zgodnie z przepisami art. 151 Prawa zamówień publicznych, w zakresie wieloletniej prognozy finansowej: zapewnienie zgodności rozchodów prognozowanych w poszczególnych latach z aktualnymi harmonogramami spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych, dostosowanie przychodów prognozowanych w poszczególnych latach do aktualnych harmonogramów spłaty pożyczek udzielonych z budżetu powiatu, wprowadzenie do umów z SP ZOZ w Łapach zapisów regulujących termin płatności odsetek od pożyczek, uwzględnianie w treści umów o udzielenie dotacji na inwestycję posiadającą charakter przedsięwzięcia wieloletniego postanowień zapewniających ciągłość finansowania dotowanego celu w poszczególnych latach objętych dofinansowaniem, egzekwowanie od SP ZOZ w Łapach przedkładania sprawozdań o których mowa w uchwale nr 136/07 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie określenia organizacji sprawowania nadzoru i kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, zaniechanie wykazywania w paragrafie 0750 opłat pobieranych od najemców lokali użytkowych za usługę dozoru i inne usługi świadczone przez powiat w związku z wynajęciem nieruchomości, dokonywanie waloryzacji należności za lokale użytkowe, poinformowanie o skutkach finansowych waloryzacji czynszu za najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości wskazanych w części opisowej wystąpienia wobec których zaniechano waloryzacji od 2018 r., zobowiązanie pracowników do dołożenia większej staranności w zakresie obliczania oprocentowania niespłaconej, rozłożonej na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (w tym skorygowanie wyliczenia dla ZNTK w Łapach, dostosowanie regulaminu wynagradzania do aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w zakresie wymaganego zaszeregowania na stanowisku specjalisty ds. BHP, dołożenie większej staranności przy określeniu kategorii zaszeregowania pracowników w angażach, uchylenie zarządzenia Starosty Powiatu Białostockiego nr 41/2018, które ma zastosowanie do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, precyzyjne uzasadnianie merytorycznych podstaw przyznawania dodatku specjalnego, pomijanie w podstawie naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Starostwa dodatku specjalnego, który nie miał charakteru świadczenia periodycznego, wyegzekwowanie od obecnych i byłych radnych Rady Powiatu zwrotu diet wypłaconych za listopad 2018 r., rozważenie opracowania i przedłożenia Radzie Powiatu Białostockiego projektu zmiany uchwały w sprawie ustalania diet radnym, uchybienia w zakresie zagranicznych podróży służbowych, zapewnienie terminowego dokonywania przelewu równowartości odpisu na rachunek ZFŚS, uchybienia w zakresie udzielania dotacji celowych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zobowiązanie pracowników wskazanych przepisami wewnętrznymi do przestrzegania procedury wyjaśniania przepałów paliwa względem obowiązującej normy.

10.    W dniach: 7-8.11.2019 r., 13.11.2019 r., 15.11.2019 r., 20.11.2019 r., 25-26.11.2019 r., 2-3.12.2019 r., 5.12.2019 r. ZUS w Białymstoku przeprowadził kontrolę dotyczącą: prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Przeprowadzona kontrola wskazała, że w przypadku dwóch osób był brak naliczenia i opłacenia składek na Fundusz Pracy od umów zleceń.      
Sporządziła: Joanna Kondzior – Sekretarz PowiatuMetryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-05-2020

Data udostępnienia w BIP: 07-05-2020 08:53

Data modyfikacji informacji: 07-05-2020 08:55