Zapytanie ofertowe

                      Powiat Białostocki

                        15 - 569 Białystok, ul. Borsucza 2

                    tel. 085 740 39 51, 085 740 39 81 fax. 085 740 39 82

                        www.powiatbialostocki.pl

                          e-mail:starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

 Białystok, 2021-12-10

  1. 7040.42.2021

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu białostockiego

 

Postępowanie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) ze względu na fakt, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 130.000,00 zł.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Białostocki

ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

Tel. 085 740 39 51, fax. 085 740 39 82

e-mail: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu, wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przepisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947 t.j.) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. z 1961 r. Nr 39, poz. 202).

2) Usługa dotyczy wyłącznie sytuacji kiedy do stwierdzenia zgonu, ustalenia jego przyczyny i wystawienia karty zgonu nie są zobowiązane osoby wymienione w ustawie i rozporządzeniu, o których mowa w pkt 1.

II. Istotne warunki realizacji zadania

1) Realizacja usługi następuje w przypadku, gdy funkcjonariusz Policji będący w miejscu zdarzenia, w którym znajdują się zwłoki lub podejmie informację o potrzebie stwierdzenia zgonu i nie będzie mógł ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie, odpowiadającego za stwierdzenie zgonu.

2) Na uzasadnione telefoniczne wezwanie funkcjonariusza Policji wykonawca zobowiązany będzie, w czasie nie dłuższym niż trzy godziny od powiadomienia, udać się własnym środkiem transportu na miejsce zdarzenia, dokonać oględzin zwłok, ustalić przyczynę zgonu i wystawić kartę zgonu.

III. Opis wymagań stawianych wykonawcy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie Wykonawca, który spełnia jeden z poniższych warunków:

a) posiada status podmiotu leczniczego o którym mowa w art 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) i zapewni całodobowy dyżur lekarza, który wykona czynności będące przedmiotem zamówienia,

b) posiada prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 20l1 r. o działalności leczniczej oraz zapewni całodobowe wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia;

IV. Termin wykonania zamówienia

1) Usługa będzie realizowana całą dobę we wszystkie dni tygodnia, od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

2) Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 w przypadku wejścia w życie nowych przepisów prawa w sprawie organizacji usług koronera i przejęcia wykonania tego zadania przez inny podmiot.

V. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania ofert

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3) Cenę wykonania usługi i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

7) Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego i opisanej hasłem: Oferta na  ,,Świadczenie usług stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu białostockiego”.
Nie otwierać przed  27.12.2021 r. przed godz. 1000.

8) Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2021 r. do godz. 1530 w biurze podawczym w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-596 Białystok. W przypadku przesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.

9) Oferty zostaną otwarte w dniu 27.12.2021 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok.

VI. Ocena ofert

1) Jedynym kryterium oceny propozycji ofertowej jest cena jednostkowa zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł.).

- Cena – 100 %

2) Określona przez Wykonawcę cena zawiera wszystkie koszty, wydatki, opłaty, inne składniki związane z realizacją zadania, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem.

3) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną) wynikającą z przyjętego kryterium oraz będzie odpowiadać wszystkim wymogom postawionym w zapytaniu ofertowym.

4) Wykonawca w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze  oferty zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty.

5) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela: Aneta  Fidziukiewicz, główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku, tel. 85 740 39 81 mail: a.fidziukiewicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

VIII Załączniki

  • Formularz ofertowy,
  • projekt umowy
  • klauzula RODO

 

 

 

Podpisał:

Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe - Wicestarosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-12-2021

Data udostępnienia w BIP: 10-12-2021 11:25

Data modyfikacji informacji: 10-12-2021 11:34