Zaproszenie do złożenia oferty

          Białystok, 09.09.2021r.

GKN.272.25.2021

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości.

Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

 1. Tryb udzielanego zamówienia.

 

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm. ) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, do ustalenia ich ceny sprzedaży na rzecz wieczystego użytkownika, oznaczonych jako działki  numerami:

 a) Gmina Łapy obręb Łapy II:

 • działka nr 230/75 o pow. 0,0069 ha - BI1B/00252663/4;
 • działka nr 230/76 o pow. 0,0414 ha - BI1B/00252663/4;
 • działka nr 230/77 o pow. 0,0144 ha - BI1B/00252663/4;
 • działka nr 230/78 o pow. 0,0469 ha - BI1B/00252663/4;
 • działka nr 230/82 o pow. 0,0039 ha - BI1B/00148834/2;
 • działka nr 230/83 o pow. 0,0104 ha – BI1B/00148834/2;

b) wykonanie operatu szacunkowego  nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, do ustalenia jej ceny sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej jako działka  numerem:

 • działka nr 29/3 o pow. 0,1356 ha położona w obr. Romanowo gm. Michałowo – BIB/00275393/7

 

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 • udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 • w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego; Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
 • operat powinien zawierać między innymi: badanie bądź odpis Księgi Wieczystej nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów, opis nieruchomości, dokumentację fotograficzną,  szkice, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości.   Dane odnośnie wartości  nieruchomości przyjęte  z rejestru cen nieruchomości   należy porównać   z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z  aktów notarialnych;    
 • W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

 

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 28 października 2021 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 17 września 2021 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax  085 740-63-94 z oznaczeniem „ operaty szacunkowe nieruchomości do sprzedaży”.
 2. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

5.1. Cena ofertowa brutto - 80% za wykonanie zamówienia opisanego powyżej

5.2. Gwarancja wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                        oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ------------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                           oferowana cena brutto

 

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesiące:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia,  zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-09-2021

Data udostępnienia w BIP: 10-09-2021 14:07

Data modyfikacji informacji: 10-09-2021 14:07