Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 31.08.2021r.

GKN.272.21.2021

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

 

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa, opisana poniżej:  

lokal mieszkalny nr 1 położony w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Kościelnej 9, obręb Dobrzyniewo Duże, gmina Dobrzyniewo Duże, o powierzchni użytkowej 38,86 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym o pow. 5,45 m2, na nieruchomości oznaczonej nr 586/5 o powierzchni 0,1090 ha.

 

W ramach realizacji zamówienia opisanego powyżej należy:

 1. Sporządzić dokumentację dla opisanej powyżej nieruchomości (szkic lokalu, rzuty kondygnacji wraz z oznaczeniem lokalu i pomieszczenia przynależnego oraz pomieszczeń wspólnych), niezbędną w przyszłości do zbycia wyodrębnionego lokalu, jak również urządzenia mu księgi wieczystej;
 2. Dokonać wyceny lokalu z ustaleniem wartości poczynionych nakładów przez dotychczasowego najemcę;

Określenie wartości   jest niezbędne do ustalenia ceny sprzedaży lokalu, wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w części wspólnej nieruchomości.

 

 

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy także:

 1. udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 2. w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego;  Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
 1. operat powinien zawierać między innymi: badanie bądź odpis Księgi Wieczystej  nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów, opis nieruchomości, dokumentację fotograficzną,  szkice, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości. Dane odnośnie wartości  nieruchomości przyjęte z rejestru cen nieruchomości należy porównać z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z aktów notarialnych;    
 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

 

 

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 21 października 2021 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 7 września 2021 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „ operat szacunkowy nieruchomości lokalowej”.
 2. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1).Cena   ofertowa  brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2).gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                        oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ------------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                          oferowana cena brutto

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesiące:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia,  zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-08-2021

Data udostępnienia w BIP: 31-08-2021 15:48

Data modyfikacji informacji: 31-08-2021 15:48