Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 12.03.2024r.

GKN.6641.2.1.2024

 

Opis przedmiotu zamówienia –  opracowania dokumentacji: aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów,  ekspertyz w zakresie określenia typów i klas gruntów, ekspertyz w zakresie określenia obszarów do wyłączenia  z produkcji  rolnej.

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie w 2024 roku  prac geodezyjno-klasyfikacyjnych polegających na opracowaniu dokumentacji: ekspertyz w zakresie określenia typów i klas gruntów, ekspertyz w zakresie określenia obszaru faktycznego  wyłączenia  z produkcji  rolnej, w tym:

1) dotyczy wykonania ekspertyz w zakresie określenia typów i klas gruntów, obejmujących działkę lub kilka działek stanowiących zwarty kompleks działek:

 • należy sporządzić dokumentację, która powinna zawierać:

szkice polowe pomiaru sytuacyjnego granic użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych, współrzędne z  pomiaru, mapa klasyfikacyjna ze wskazaniem typów i klas gruntów;

W ramach wykonania zamówienia należy przeprowadzić badanie gleby w terenie przez klasyfikatora. Czynności te w terenie mogą być rozpoczęte w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia o ich przeprowadzeniu. Przeprowadzenie czynności w terenie powinno obejmować w szczególności: sporządzenie opisu fizjograficznego; ustalenie zasięgu gruntów podlegających ekspertyzie; badanie profili glebowych; ustalenie rodzaju zbiorowisk roślinnych na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych; ustalenie typu siedliskowego lasu, jego drzewostanu, podszycia, i runa na gruntach leśnych; ustalenie rodzaju i gęstości zadrzewień i zakrzewień gruntów zadrzewionych i zakrzewionych; zaliczenie gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku gruntowego oraz klasy bonitacyjnej; ustalenie zasięgu konturów typów gleb oraz klas bonitacyjnych. O czynnościach prowadzonych w terenie Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo informować właścicieli działek objętych opracowaniem. Dokumentacja powstała w wyniku wykonania ekspertyzy winna być zarejestrowana w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Obowiązujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków

2) dotyczy wykonania ekspertyz w zakresie określenia obszaru faktycznego wyłączenia z produkcji  rolnej, obejmujących działkę lub kilka działek stanowiących zwarty kompleks działek:

 • należy sporządzić dokumentację, która powinna zawierać:

szkice polowe pomiaru sytuacyjnego granic użytku gruntowego zgodnie z zagospodarowaniem na gruncie w związku z prowadzona inwestycją,  współrzędne z  pomiaru, mapa zagospodarowania działki ze wskazaniem występujących użytków;

W ramach wykonania zamówienia należy przeprowadzić wywiad w terenie, a następnie pomiar sytuacyjny granic użytków gruntowych zgodnie z zagospodarowaniem na gruncie w związku z prowadzona inwestycją. Czynności te w terenie mogą być rozpoczęte w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia o ich przeprowadzeniu. O czynnościach prowadzonych w terenie Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo informować właścicieli działek objętych opracowaniem. Dokumentacja powstała w wyniku wykonania ekspertyzy winna być zarejestrowana w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Obowiązujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów  do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zmienionego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 roku.

koszt  opracowania dokumentacji dla każdej następnej działki w obrębie ewidencyjnym w ramach tego samego zlecenia liczony będzie ze współczynnikiem 0,60

 

Wymagany termin wykonywania zamówień 10 tygodni od otrzymania zlecenia, ostateczny termin złożenia zleconej dokumentacji nie może przekroczyć daty 20 grudnia 2024 roku. 

 

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 19 marca 2024 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „wykonanie ekspertyz z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów ”.

Do oferty należy załączyć kopię świadectwa ukończenia kursów studiów podyplomowych z zakresu klasyfikacji gruntów oraz oświadczenie o dotychczasowej praktyce w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 1. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

 

1) Cena ofertowa brutto - 80%  za wykonanie zamówienia dla jednej działki;

2) gwarancja wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                                                oferowana cena brutto dla jednej działki min.

             wartość punktowa oferty =   ---------------------------------------- x 10 pkt. x 80%

                                                    oferowana cena brutto dla jednej działki

 

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesiące:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

 

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 12-03-2024

Data udostępnienia w BIP: 12-03-2024 14:34

Data modyfikacji informacji: 12-03-2024 14:38