Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 06.11.2023r.

GKN.272.31.2023

 

Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat  za wieczyste użytkowanie 

 1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 1. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

Wykonanie  operatów szacunkowych  nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa:

a) do aktualizacji opłat rocznych nieruchomości z tytułu użytkowania wieczystego, oznaczonych jako działki numerami:

           Gmina Czarna  Białostocka: obręb Czarna Białostocka:

915/39 o pow. 0,0847 ha - BI1B/00128133/2

1594/8 o pow. 0,0674 ha - BI1B/00233083/5

1594/9 o pow. 0,1830 ha - BI1B/00216134/3

1594/10 o pow. 0,1252 ha - BI1B/00220450/5

1594/11 o pow. 0,0725 ha - BI1B/00159518/1

1582/2 o pow. 0,8302 ha - BI1B/00127625/1

1066/4 o pow. 0,2449 ha - BI1B/00059029/5

Łącznie 7 działek.

 

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 • udzielać pisemnych wyjaśnień na żądanie organów administracji publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, dla których zlecono dokonanie szacunku oraz udział w rozprawach administracyjnych;
 • w przypadku zmian uwarunkowań prawnych lub istotnych zmian czynników, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykonanie zamówienia obejmuje aktualizację operatu szacunkowego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego; Wykonawca dokona aktualizacji poprzez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym;
 • operaty powinny zawierać między innymi: badanie bądź odpis Księgi Wieczystej nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów, opis nieruchomości, dokumentację fotograficzną,  szkice, uzasadnienie wyboru sposobu określania wartości, określenie obszaru z jakiego zebrano transakcje, uzasadnienie zmian trendu czasowego cen nieruchomości. Dane odnośnie wartości  nieruchomości przyjęte z rejestru cen nieruchomości należy porównać z odpowiadającymi im danymi wynikającymi z aktów notarialnych; 
 • operaty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 05 września 2023 roku w sprawie wyceny nieruchomości (j. t. Dz. U. Nr 2023, poz. 1832);
 • W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek gromadzenia we własnym zakresie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jego wykonania.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

 

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 18 grudnia 2023 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 listopada 2023 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem „operaty szacunkowe do aktualizacji opłat wieczystego użytkowania”.

Do oferty należy załączyć dokumenty  wykazujące, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonane zostało min.  1 zamówienie obejmujące wykonanie  operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie.

 1. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1). Cena   ofertowa  brutto -  80%  za wykonanie  zamówienia  opisanego powyżej;

2). gwarancja  wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                       oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   --------------------------------x 10 pkt. x 80%

                                                         oferowana cena brutto

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesiące:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia, zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

 

 

Podpisała:

Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-11-2023

Data udostępnienia w BIP: 06-11-2023 13:58

Data modyfikacji informacji: 06-11-2023 14:00