Zaproszenie do złożenia oferty

Białystok, 31.10.2023r.

GKN.6641.2.13.2023

Opis przedmiotu zamówienia – opracowanie dokumentacji geodezyjnej mającej na celu doprowadzenie do zgodności z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( j.t Dz. U. z 2023r. , poz. 1605)  danych ewidencji gruntów i budynków wykazanych w części opisowej i graficznej obejmujących obręb: Suraż gm. Suraż.

1. Starosta Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Tel. 85 7406 395 fax 85 7406394

geodezja@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2. Tryb udzielanego zamówienia

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605) nie mają zastosowania, gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto.

3. Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań.

opracowanie dokumentacji geodezyjnej mającej na celu doprowadzenie do zgodności z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t  Dz. U. z 2021r. , poz. 1390 ze zm.) danych ewidencji gruntów i budynków wykazanych w części opisowej i graficznej w celu eliminacji błędnych danych, obejmujących obręb:

Suraż gm. Suraż - ustalenie na gruncie z udziałem stron zainteresowanych  przebiegu granic wspólnych dla działek oznaczonych nr 216/1 i 216/2 z udziałem stron zainteresowanych, w trybie przepisów §§ 32, 33 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ponowne obliczenie powierzchni tych działek i sporządzenie stosownej dokumentacji do aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków.

 

W ramach realizacji zmówienia opisanego powyżej należy:

 • dokumentację z wykonanych prac przekazać do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji wykonanych prac Zamawiającemu należy dostarczyć   dokumentację geodezyjną do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków;
 • wykonać objęte umową prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, w tym: Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21.08.2020 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16.07.2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 • udzielać pisemnych wyjaśnień organom administracji publicznej w związku z prowadzonymi pracami;
 • przy przesyłaniu korespondencji do stron oraz innych czynnościach na gruncie należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisów szczególnych.

Wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
 • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy (usunięciu wad stwierdzonych w trakcie gwarancji) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
 • Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 • Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

Wymagany termin wykonywania opisanego powyżej zamówienia nie może przekroczyć daty 19 grudnia 2023 roku. 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do 06 listopada 2023 roku do godz. 1000 w kancelarii Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, pokój 109, Białystok, Fax 085 740-63-94 z oznaczeniem
  „ aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków obr. Suraż”.

Do oferty należy załączyć dokumenty  wykazujące, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonane zostało min.  1 zamówienie obejmujące  prace związane z pomiarami geodezyjnymi w celu ustalenia przebiegu granic na gruncie w trybie przepisów §§31-33 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów.

 1. Kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, według których będzie oceniana oferta:

1). Cena ofertowa brutto - 80% za wykonanie zamówienia opisanego powyżej;

2). gwarancja wykonania jakości usługi – 20%

 

Ocena punktowa  za kryterium „cena ofertowa brutto”, dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                                                          oferowana cena brutto min.

             wartość punktowa oferty =   ------------------------------------ x 10 pkt. x 80%

                                                               oferowana cena brutto

 

Ocena punktowa  za kryterium „okres gwarancji” przyznana zostanie liczba punktów zgodnie z formułą:

minimalny okres trwania gwarancji wykonania jakości usługi wynosi  24 miesięcy;

za każdy rok okresu trwania gwarancji powyżej 24 miesiące:

24 miesiące – 0 pkt. x 20%

36 miesięcy – 5 pkt. x 20%

48 miesięcy – 10 pkt. x 20%

 

Zamówienie opisane powyżej zostanie udzielone Wykonawcy, który w odniesieniu do zadania, będącego przedmiotem zamówienia,  zgromadzi najwyższą sumę punktów wg wymienionych kryteriów oceny ofert.

 

Podpisała:

Małgorzata Nowik – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Małgorzata Nowik - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-10-2023

Data udostępnienia w BIP: 31-10-2023 15:39

Data modyfikacji informacji: 31-10-2023 15:42